ประกาศรายชื่อ ครูฝึกในสถานประกอบการณ์ 3 (รุ่น2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาบริการการศึกษา

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สาขา บริการการศึกษา อาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

สถานที่สอบ ห้อง 404 ชั้น 4  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบวันที่ 3 มิ.ย 2560 เวลา 9.00น. - 16.00น.
ลำดับ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 IN-COM-BKK-0011 นาย ปรีชา พึ่งภู่
2 IN-COM-BKK-0012 นาย อัคคพล พรมวงค์
3 IN-COM-BKK-0013 นาย เจนจบ ปคุณพูลสิน
4 IN-COM-BKK-0014 นาย สุบิน พรมไชย
5 IN-COM-BKK-0015 นาย สัจจา สุทธิเจษฎาโรจน์
6 IN-COM-BKK-0016 นาย อธิวัฒ อยู่ศิลป์ชัย
7 IN-COM-BKK-0017 นาย ยุทธพงษ์ เจริญพิบูลย์
8 IN-COM-BKK-0018 นาย ณัฐธนพล ชำนิการขาย
9 IN-COM-BKK-0019 นาย ชีระนันต์ ทาศรีสุข

Comments