ประกาศรายชื่อ ครูฝึกในสถานประกอบการณ์ 3 (รุ่น1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาบริการการศึกษา

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา บริการการศึกษา อาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

สถานที่สอบ ห้อง 404 ชั้น 4  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบวันที่ 2 มิ.ย 2560 เวลา 9.00น. - 16.00น.
ลำดับ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 IN-COM-BKK-0001 นาย สิทธิศักดิ์ เพชรแสวง
2 IN-COM-BKK-0002 นาย นิรวิทธิ์ ใจสุข
3 IN-COM-BKK-0003 นาย สุชาติ รักษ์คิด
4 IN-COM-BKK-0004 นาย วินัย ศรีสุวรรณ
5 IN-COM-BKK-0005 นาย เทพฤทธิ์ บุบผาสวย
6 IN-COM-BKK-0006 นาย มนตรี เวียงนนท์
7 IN-COM-BKK-0007 นาย สมชาย ช้างน้ำ
8 IN-COM-BKK-0008 นาย ธนภณ พลรัมย์
9 IN-COM-BKK-0009 นาย เอกรัฐ แย้มประเสริฐเกล้า
10 IN-COM-BKK-0010 นาย ชิษณุพล ขาวสะอาด

Comments