ประกาศรายชื่อ ครูฝึกในสถานประกอบการ 3 (รุ่นที่ 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา บริการการศึกษา อาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3
สอบสัมภาษณ์และจำลองการสอนห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันที่ 2-3 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 เป็นต้นไป


Comments