ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 4 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3
สอบข้อเขียนห้อง 404 และ สอบปฏิบัติห้อง 403  ชั้น 4 อาคาร 44 ปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 NW-SUB-C4-0001 นาย กิตติพงษ์ กิจนพเกียรติ
2 ICT-02 NW-SUB-C4-0002 นาย อนันต์ เกตุเหลือ
3 ICT-03 NW-SUB-C4-0003 นาย พิชิต อุดมฤทธิ์ยานนท์
Comments