ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 ศูนย์สอบปราจีนบุรี (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

สถานที่สอบทฤษฏีห้อง B3-08 สอบสัมภาษณ์ห้อง B4-15 สอบปฏิบัติห้อง B4-15 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สอบวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 SUB-01 SUB-PB-C3-025 นางสาว เบญจรงค์ เรืองศิลป์
2 SUB-02 SUB-PB-C3-026 นาย เจตวัฒน์ บูรณะสันติ์
3 SUB-03 SUB-PB-C3-027 นาย นันทวัฒน์ พรหมศร
4 SUB-04 SUB-PB-C3-028 นาย กิตติธัช เพิ่มรุ่งเรือง
5 SUB-05 SUB-PB-C3-029 นาย ศิลวัต ลีลาศ
6 SUB-06 SUB-PB-C3-030 นาย พีรพล สวัสดี
7 SUB-07 SUB-PB-C3-031 นางสาว ณัฐธยาน์ ชนาไชยวัฒน์
8 SUB-08 SUB-PB-C3-032 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เทพทัศน์
9 SUB-09 SUB-PB-C3-033 นาย รชต ทองภักดี
10 SUB-10 SUB-PB-C3-034 นาย ธวัชชัย เธียรโชติ
11 SUB-11 SUB-PB-C3-035 นางสาว กนิษฐา วงษ์หอย
12 SUB-12 SUB-PB-C3-036 นาย ณัฐพล ไชยภา
13 SUB-13 SUB-PB-C3-037 นาย ณัฐดนัย จงห่วงกลาง
14 SUB-14 SUB-PB-C3-038 นาย ทวีชัย แก้วขจร
15 SUB-15 SUB-PB-C3-039 นาย ทศวรรษ โรจนบัณฑิต
16 SUB-16 SUB-PB-C3-040 นาย คมสัน พิมสา
Comments