ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 ศูนย์สอบปราจีนบุรี (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

สถานที่สอบทฤษฏีห้อง B4-07 สอบปฏิบัติห้อง B4-15  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สอบวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SUB-PB-C3-001 นาย กรกช ฉัตรเงิน
2 ICT-02 SUB-PB-C3-002 นาย กิตติภณ แซ่ซิ้ม
3 ICT-03 SUB-PB-C3-003 นาย กิติศักดิ์ สุขมา
4 ICT-04 SUB-PB-C3-004 นาย คเณศร์ หัตถกร
5 ICT-05 SUB-PB-C3-005 นาย ฐิติวัสส์ ประสงค์
6 ICT-06 SUB-PB-C3-006 นาย ณัฐพงศ์ สุริยะฉาย
7 ICT-07 SUB-PB-C3-007 นาย ธนพล เย็นแจ่ม
8 ICT-08 SUB-PB-C3-008 นาย ธนวัตน์ อุ่มอาษา
9 ICT-09 SUB-PB-C3-009 นาย นภดล บุญเพ็ชร์
10 ICT-10 SUB-PB-C3-010 นาย เนติวิทย์ แก้วทอง
11 ICT-11 SUB-PB-C3-011 นางสาว ปณิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
12 ICT-12 SUB-PB-C3-012 นาย ปัญญา ทองคำดี
13 ICT-13 SUB-PB-C3-013 นาย พิษณุ สุดใจ
14 ICT-14 SUB-PB-C3-014 นางสาว ภัสพร ปินตาไฝ
15 ICT-15 SUB-PB-C3-015 นาย ภานุเดช คะวิลัย
16 ICT-16 SUB-PB-C3-016 นาย ภานุรุจ จามะรีย์
17 ICT-17 SUB-PB-C3-017 นาย มอส รับประภา
18 ICT-18 SUB-PB-C3-018 นางสาว วรรณวิภา บุญพิเศษ
19 ICT-19 SUB-PB-C3-019 นาย วิภู สุวรรณสันต์
20 ICT-20 SUB-PB-C3-020 นาย ศราวุฒิ สินธุชัย
21 ICT-21 SUB-PB-C3-021 นาย ศุภากร บวรเศรษฐพงศ์
22 ICT-22 SUB-PB-C3-022 นาย สมโชค กิตติสิทธิพงษ์
23 ICT-23 SUB-PB-C3-023 นาย สุริยันต์ บุญช่วย
24 ICT-24 SUB-PB-C3-024 นาย อิทธิพงษ์ บุญช่วยชู
Comments