ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (รุ่น 5)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3
สอบข้อเขียนห้อง 404 สัมภาษณ์ห้อง 402 และ สอบปฏิบัติห้อง 403  ชั้น 4 อาคาร 44 ปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ หน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 NW-SUB-C3-0109 นาย ประพันธ์ ชุนหะฉาย
2 ICT-02 NW-SUB-C3-0110 นาย ณัฐพล หอมเกตุ
3 ICT-03 NW-SUB-C3-0111 นางสาว ปิยะรัตน์ ปิยะสุนะ
4 ICT-04 NW-SUB-C3-0112 นาย ธิติ สุขิโต
5 ICT-05 NW-SUB-C3-0113 นางสาว อังษณา ศิวะเสน
6 ICT-06 NW-SUB-C3-0114 นางสาว ณัฐชาพร แหวนในเมือง
7 ICT-07 NW-SUB-C3-0115 นาย กฤตภาส มหศักดิ์เลิศพิทยา
8 ICT-08 NW-SUB-C3-0116 นาย ชยานันท์ สุภา
Comments