ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (รุ่น 4)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3
สอบข้อเขียนห้อง 404 สัมภาษณ์ห้อง 402 และ สอบปฏิบัติห้อง 403  ชั้น 4 อาคาร 44 ปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ หน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 NW-SUB-C3-0084 นาย พลวัฒน์ สุขสราญ
2 ICT-02 NW-SUB-C3-0085 นาย ภาสวิชญ์ อุ่มยืนยง
3 ICT-03 NW-SUB-C3-0086 นาย วชร ทองปน
4 ICT-04 NW-SUB-C3-0087 น.ส วรรณวิษา นวลละออง
5 ICT-05 NW-SUB-C3-0088 น.ส วรัญญา เสาวคนธ์
6 ICT-06 NW-SUB-C3-0089 นาย วิชยุตม์ วิเศษศิริ
7 ICT-07 NW-SUB-C3-0090 นาย วีรภัทร แสงทอง
8 ICT-08 NW-SUB-C3-0091 นาย ศักดินันท์ สุขสุวรรณ
9 ICT-09 NW-SUB-C3-0092 นาย ศิครินทร์ รุ่งเจริญ
10 ICT-10 NW-SUB-C3-0093 นาย ศุภกร แสงทอง
11 ICT-11 NW-SUB-C3-0094 น.ส สลาวลี ชาวบางรัก
12 ICT-12 NW-SUB-C3-0095 นาย สิทธิโชค ภิญโญภาวการ
13 ICT-13 NW-SUB-C3-0096 นาย สิทธิโชค เลิศมงคล
14 ICT-14 NW-SUB-C3-0097 นาย สิรพงศ์ โฉมงาม
15 ICT-15 NW-SUB-C3-0098 น.ส สุพิชญา จิตต์อารมย์
16 ICT-16 NW-SUB-C3-0099 น.ส อมรรัตน์ แสงโหน่ง
17 ICT-17 NW-SUB-C3-0100 นาย อัศวินด์ มิลำเอียง
18 ICT-18 NW-SUB-C3-0101 นาย ฮุซเซน รักราชเดช
19 ICT-19 NW-SUB-C3-0102 น.ส ขวัญเรือน สุมิพันธ์
20 ICT-20 NW-SUB-C3-0103 นาย ธนินวัฒน์ สุขศิริ
21 ICT-21 NW-SUB-C3-0104 นาย วรากร บางเลา
22 ICT-22 NW-SUB-C3-0105 น.ส ศิริวรรณ สุราวุธ
23 ICT-23 NW-SUB-C3-0106 นาย วสุชนม์ นามศรี
24 ICT-24 NW-SUB-C3-0107 นาย สกลการ เสริมทรัพย์
25 ICT-25 NW-SUB-C3-0108 นาย เฮนรี่ วี พุฒทาจู
Comments