ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (รุ่น 3)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีห้อง 404  สัมภาษณ์ห้อง 402 และ สอบปฏิบัติห้อง 403  ชั้น 4 อาคาร 44 ปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ หน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 NW-SUB-C3-0059 น.ส กมลวรรณ สุประไตร
2 ICT-02 NW-SUB-C3-0060 น.ส กฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ
3 ICT-03 NW-SUB-C3-0061 นาย กิตติพงษ์ บุญเล็ก
4 ICT-04 NW-SUB-C3-0062 นาย คทาเพชร เอี่ยมในวงษ์
5 ICT-05 NW-SUB-C3-0063 นาย คุณากร ดิษฐโรจน์
6 ICT-06 NW-SUB-C3-0064 น.ส ชรินรัตน์ เข็มราช
7 ICT-07 NW-SUB-C3-0065 น.ส ชลธิชา นามอญ
8 ICT-08 NW-SUB-C3-0066 นาย ชัยภัทร ใต้บวรพิทักษ์
9 ICT-09 NW-SUB-C3-0067 นาย ณัฐพงษ์ สุธรรมแปง
10 ICT-10 NW-SUB-C3-0068 นาย ณัฐวัตร เสมียนชัย
11 ICT-11 NW-SUB-C3-0069 นาย ดลธรรม พิณภิรมย์
12 ICT-12 NW-SUB-C3-0070 นาย ตรีทิพ เสาให้สกุณีย์
13 ICT-13 NW-SUB-C3-0071 นาย ตรีเทพ เสาให้สกุณีย์
14 ICT-14 NW-SUB-C3-0072 นาย ทชาเดช รัตนอุมาพร
15 ICT-15 NW-SUB-C3-0073 น.ส ธัญญลักษณ์ อยู่กำเหนิด
16 ICT-16 NW-SUB-C3-0074 นาย ธีรวัต ธนังเศรษฐ
17 ICT-17 NW-SUB-C3-0075 น.ส นิติยา คูณด้วง
18 ICT-18 NW-SUB-C3-0076 น.ส นิรมล สมศรี
19 ICT-19 NW-SUB-C3-0077 นาย ผดุงพล แจ้งสว่าง
20 ICT-20 NW-SUB-C3-0078 นาย พงศกร มั่นประเสริฐ
21 ICT-21 NW-SUB-C3-0079 นาย พงษ์พัฒน์ เคยอาษา
22 ICT-22 NW-SUB-C3-0080 น.ส พรทิพย์ แก้วนาเคียน
23 ICT-23 NW-SUB-C3-0081 นาย พรนที สิงห์ทอง
24 ICT-24 NW-SUB-C3-0082 น.ส พรภิมล หาญจันอัด
25 ICT-25 NW-SUB-C3-0083 นาย พรหมพิริยะ นามสว่าง
Comments