ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3
สอบข้อเขียนห้อง 404 และ สอบปฏิบัติห้อง 403  ชั้น 4 อาคาร 44 ปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 NW-SUB-C3-0001 นางสาว ปริดสะดี นิลต่าย
2 ICT-02 NW-SUB-C3-0002 นาย จิรวัฒน์ อิทธิศรัทธา
3 ICT-03 NW-SUB-C3-0003 นาย ธนพล พิลาศรี
4 ICT-04 NW-SUB-C3-0004 นาย กรพัฒน์ ลีลาบัณฑิต
5 ICT-05 NW-SUB-C3-0005 นาย ธีรภัทร โต๊ะแก้ว
6 ICT-06 NW-SUB-C3-0006 นางสาว อติพร ลีลาขจรจิต
7 ICT-07 NW-SUB-C3-0007 นาย เจษฏา ลิขิตวงษ์
8 ICT-08 NW-SUB-C3-0008 นาย อิทธิพล พรหมโชติ
9 ICT-09 NW-SUB-C3-0009 นาย ธราธีร์ บุญชีพ
10 ICT-10 NW-SUB-C3-0010 นางสาว ปวีณา จันดี
11 ICT-11 NW-SUB-C3-0011 นาย ณัฐากร บัวแก้ว
12 ICT-12 NW-SUB-C3-0012 นาย ประพล คงอุสาหะ
13 ICT-13 NW-SUB-C3-0013 นางสาว อ้อยฟ้า แซ่เจีย
14 ICT-14 NW-SUB-C3-0014 นาย นนทพัฒน์ ศรีหาผล
15 ICT-15 NW-SUB-C3-0015 นาย ชนากานต์ ทรัพย์นิรันดร์
16 ICT-16 NW-SUB-C3-0016 นาย พงศ์สถิต แสงประชุม
17 ICT-17 NW-SUB-C3-0017 นาย วีรวุฒิ ปทุมมิน
18 ICT-18 NW-SUB-C3-0018 นาย ธนพล จิตต์ศิริ
19 ICT-19 NW-SUB-C3-0019 นาย สุพิชญกรณ์ จันทร์ใจ
20 ICT-20 NW-SUB-C3-0020 นาย สุวิทธ์ เหมพันธ์
21 ICT-21 NW-SUB-C3-0021 นาย วรากร เงินงาม
22 ICT-22 NW-SUB-C3-0022 นาย วิษณุ สูงเทียม
23 ICT-23 NW-SUB-C3-0023 นาย เมธี ตรีคงคา
24 ICT-24 NW-SUB-C3-0024 นาย นพวินท์ สุวรรณบุตร
25 ICT-25 NW-SUB-C3-0025 นาย สราวุฒิ ทองวงค์
26 ICT-26 NW-SUB-C3-0026 นางสาว ณัฏฐิดา โฉมอุปฮาด
27 ICT-27 NW-SUB-C3-0027 นางสาว สาวิตรี จุฑะสุวรรณศิริ
28 ICT-28 NW-SUB-C3-0028 นาย ภัทรวรรธ จุลบุตร
29 ICT-29 NW-SUB-C3-0029 นาย พิศิษฐ์ สงัดกิจ
Comments