ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (รุ่น 2)

ประกาศรายชื่อ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค คุณวุฒิวิชาชีพระดับ3
สอบข้อเขียนห้อง 404 และ สอบปฏิบัติห้อง 403  ชั้น 4 อาคาร 44 ปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับลำดับที่นั่งเลขที่สมัครคำนำหน้าชื่อนามสกุล
1ICT-01NW-SUB-C3-0030นายวรรธนะอิมพวัน
2ICT-02NW-SUB-C3-0031นายชาญวุฒิบุญเอียด
3ICT-03NW-SUB-C3-0032นายมานิตย์ดอกไม้ทอง
4ICT-04NW-SUB-C3-0033นายคมกริชแก้วเกตุ
5ICT-05NW-SUB-C3-0034นายคมกริชบำรุงโลก
6ICT-06NW-SUB-C3-0035นายอนุสรณ์ดวงแสงฤทธิ์
7ICT-07NW-SUB-C3-0036นางสาวจิราพรประณีต
8ICT-08NW-SUB-C3-0037นางสาวภารดีศรีทอง
9ICT-09NW-SUB-C3-0038นางสาวกนกรัตน์หวังใจสุข
10ICT-10NW-SUB-C3-0039นางสาวชลิตาสกุลไทย
11ICT-11NW-SUB-C3-0040นางสาวกชพรสุขีมิตร
12ICT-12NW-SUB-C3-0041นางสาวธนพรแสงสุวรรณ
13ICT-13NW-SUB-C3-0042นางสาวจุฑามาศชัยประเสริฐโกศล
14ICT-14NW-SUB-C3-0043นางสาวผกาผวรรณพรมป้อ
15ICT-15NW-SUB-C3-0044นางสาวศิโรรัตน์ปลื้มปลั่ง
16ICT-16NW-SUB-C3-0045นายพิทยุตม์หล่อบุญสม
17ICT-17NW-SUB-C3-0046นางสาวณัฏฐิกานต์เพ็งภิรมย์
18ICT-18NW-SUB-C3-0047นางสาวธนภัทรหิรัญโรจน์
19ICT-19NW-SUB-C3-0048นางสาวณัฏฐาวดีนาคประสิทธิ์ศักดิ์
20ICT-20NW-SUB-C3-0049นางสาวฐิตาบัวสุวรรณ์
21ICT-21NW-SUB-C3-0050นายอมรชัยอินลี
22ICT-22NW-SUB-C3-0051นายขวัญชัยตระกูลสันติชัย
23ICT-23NW-SUB-C3-0052นางสาวทรายแก้วเกษมณี
24ICT-24NW-SUB-C3-0053นางสาวสุกัญญาสาระมนต์
25ICT-25NW-SUB-C3-0054นายภิญโญสุรัตน์ตะนันทกุล
26ICT-26NW-SUB-C3-0055นายชญานินศรีสมัคร
27ICT-27NW-SUB-C3-0056นางสาวเรวดีสินธุ์ทรัพย์สมาสุข
28ICT-28NW-SUB-C3-0057นายพลรัตน์สิมารัตน์
29ICT-29NW-SUB-C3-0058นายนราธรอินทะรังสี
Comments