ประกาศรายชื่อ ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แมคคาทรอนิกส์ อาชีพ ช่างแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
สถานที่สอบ อาคาร 63 ห้อง 414 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบวันที่ 17 มิถุุนายน 2559 เวลา 9.00น. - 17.00น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ME-01 ME-C3-0009 นาย กมล สุมงคล
2 ME-02 ME-C3-0035 นาย คมชาญ ถาวรเจริญพนธ์
3 ME-03 ME-C3-0041 นาย จิราศักดิ์ สมมิตร
4 ME-04 ME-C3-0031 นาย ชนนภัทร เอี่ยมเพชร์
5 ME-05 ME-C3-0002 นาย ชลณัฐ สุวงค์
6 ME-06 ME-C3-0038 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง
7 ME-07 ME-C3-0007 นาย ณัฐวุฒิ ปรีชา
8 ME-08 ME-C3-0003 นาย ตราภูมิ โยธาทิพย์
9 ME-09 ME-C3-0014 นาย ธนพล ตันประเสริฐ
10 ME-10 ME-C3-0028 นาย ธีรโชติ ปริ่มผล
11 ME-11 ME-C3-0029 นาย นพรัตน์ สุภาวงค์
12 ME-12 ME-C3-0001 น.ส บุษยา อ่อนหวาน
13 ME-13 ME-C3-0005 นาย ปราชญ์ชณา วงษ์ประดู่
14 ME-14 ME-C3-0004 นาย พงศกร แก้วประเสริฐ
15 ME-15 ME-C3-0018 นาย พรภวิษย์ ลีลาพัลลภ
16 ME-16 ME-C3-0019 นาย พัทธกิตติ์ บุญสินนพวัฒน์
17 ME-17 ME-C3-0016 นาย พิสิฐ บุญเฉลียว
18 ME-18 ME-C3-0025 นาย มงคล สุดใจ
19 ME-19 ME-C3-0010 นาย รัตนวิทย์ ยอดเจริญฤทธิ์
20 ME-20 ME-C3-0044 นาย วงกต นวลล่อง
21 ME-21 ME-C3-0042 นาย วณัฐพงศ์ แก้วพวง
22 ME-22 ME-C3-0033 นาย วรวิช รจิตไพศาลสิริกุล
23 ME-23 ME-C3-0032 นาย วีระศักดิ์ วรรษา
24 ME-24 ME-C3-0030 นาย สมชาย หัตถบูรณ์
25 ME-25 ME-C3-0015 นาย สมัชฌา เสือสมิง
26 ME-26 ME-C3-0036 นาย สิทธิชัย จันทร์แจ้ง
27 ME-27 ME-C3-0023 นาย สิทธิศักดิ์ วงษ์โต
28 ME-28 ME-C3-0043 นาย อานนท์ พลายโถ
29 ME-29 ME-C3-0017 นาย เอนก ตันเจริญศิลป
30 ME-30 ME-C3-0037 นาย เอนก คล้ายวงษ์Comments