ประกาศรายชื่อ ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 (รุ่น 4)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แมคคาทรอนิกส์ อาชีพ ช่างแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
สถานที่สอบ อาคาร 63 ห้อง 414 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบวันที่ 6 ม.ค 2561 เวลา 9.00น. - 12.00น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ  ชื่อ นามสกุล
1 ME-01 ME-C3-0113 นาย ฉันทะ วิริยะตระกูลธร
2 ME-02 ME-C3-0114 นาย ชัยยศ ชูชาติเจริญพร
3 ME-03 ME-C3-0115 นาย ชิษณุพงศ์ เพชรรอด
4 ME-04 ME-C3-0116 น.ส ชุลีกร ลิ้มวัฒน์ภูษิต
5 ME-05 ME-C3-0117 นาย ณภัทร คุณาคำ
6 ME-06 ME-C3-0118 น.ส ณัฐิมา ปีติภพ
7 ME-07 ME-C3-0119 นาย ดนุสรณ์ กระแสร์ลาภ
8 ME-08 ME-C3-0120 นาย ธนดล บัวมะลิ
9 ME-09 ME-C3-0121 นาย ธนพร พรมปลูก
10 ME-10 ME-C3-0122 นาย ธนพล พรมปลูก
11 ME-11 ME-C3-0123 นาย ธนาพล โชคปัญญาพงษ์
12 ME-12 ME-C3-0124 น.ส ธันยชนก วิชาดี
13 ME-13 ME-C3-0125 นาย ปกรณ์ เรืองเวชวิทยา
14 ME-14 ME-C3-0126 นาย ปฏิภาณ แถวหมอ
15 ME-15 ME-C3-0127 นาย ประกาศิต พงษ์ษร
16 ME-16 ME-C3-0128 นาย พชร คุ้มสมบัติ
17 ME-17 ME-C3-0129 นาย วโรดม ขันเดช
18 ME-18 ME-C3-0130 น.ส วัชราพร ศิริสวัสดิ์
19 ME-19 ME-C3-0131 นาย ศราวุธ ตรีบริษัท
20 ME-20 ME-C3-0132 นาย สรชา ด้วงพิบูลย์
21 ME-21 ME-C3-0133 นาย สิทธิไชย สราญนาส
22 ME-22 ME-C3-0134 น.ส สุดารัตน์ แป้นตระกูล
23 ME-23 ME-C3-0135 นาย สุรพัศ บุญมาตย์
24 ME-24 ME-C3-0136 นาย อธิวัฒน์ สมสุข
25 ME-25 ME-C3-0137 น.ส อารีนา วิมูลชาติ
26 ME-26 ME-C3-0138 นาย โอภาส โกกะพันธุ์

Comments