ประกาศรายชื่อ ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 (รุ่น 3)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แมคคาทรอนิกส์ อาชีพ ช่างแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
สถานที่สอบ อาคาร 63 ห้อง 414 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบวันที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา 9.00น. - 12.00น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ  ชื่อ นามสกุล
1 ME-01 ME-C3-0083 นาย กัญจน์ฤทธิ์ อยู่ทองอินทร์
2 ME-02 ME-C3-0084 นาย เจษฎา ตั้งเลิศธนาทรัพย์
3 ME-03 ME-C3-0085 นาย ณัฐพงศ์ โชคสัมฤทธิผล
4 ME-04 ME-C3-0086 น.ส ณัฐหทัย จุมรี
5 ME-05 ME-C3-0087 นาย ทนนชัย เขียนใจ
6 ME-06 ME-C3-0088 น.ส บุญทิชา เปี่ยมลาภโชติกุล
7 ME-07 ME-C3-0089 นาย ปฏิพล โพธิ์พันธ์
8 ME-08 ME-C3-0090 นาย ปริญญวัฒน์ อยู่ทองอินทร์
9 ME-09 ME-C3-0091 น.ส ภัคณรัช รวิศนนท์
10 ME-10 ME-C3-0092 นาย วรภัค เอี่ยมอุดมลาภ
11 ME-11 ME-C3-0093 นาย ศิลายุทธ ฟูฝน
12 ME-12 ME-C3-0094 นาย ศิวกร ทองชนะ
13 ME-13 ME-C3-0095 นาย สมชาย สุดฝ้าย
14 ME-14 ME-C3-0096 นาย สารัช เอฬกานนท์
15 ME-15 ME-C3-0097 น.ส สุภัทรภรณ์ แสงหิรัญ
16 ME-16 ME-C3-0098 นาย สุรกานต์ กาสุรงค์
17 ME-17 ME-C3-0099 นาย อนันต์ ตาวี
18 ME-18 ME-C3-0100 นาย ฐิติกร บุตวงษ์
19 ME-19 ME-C3-0101 นาย พนมกร แสงรุ่ง
20 ME-20 ME-C3-0102 นางสาว อนงค์ลักษณ์ สุริเย
21 ME-21 ME-C3-0103 นาย อธิวัฒ อยู่ศิลป์ชัย
22 ME-22 ME-C3-0104 นาย ทวีศักดิ์ พึ่งประสิทธิ์
23 ME-23 ME-C3-0105 นาย เอนก โอรักษ์
24 ME-24 ME-C3-0106 นาย สุชาติ รักษ์คิด
25 ME-25 ME-C3-0107 นาย ณัฐธนพล ชำนิการขาย
26 ME-26 ME-C3-0108 นาย วัลลภ สถาพร
27 ME-27 ME-C3-0109 นาง สุพัชรี แก้วประไพ
28 ME-28 ME-C3-0110 นาย ชลทิตย์ ลามอ
29 ME-29 ME-C3-0111 นาย ธีรวัฒน์     มาเยอะ
30 ME-30 ME-C3-0112 นาย ฑีฆายุ เสาไธสง

Comments