ประกาศรายชื่อ ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แมคคาทรอนิกส์ อาชีพ ช่างแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
สถานที่สอบ อาคาร 63 ห้อง 414 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00น. - 17.00น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ME-01 ME-C3-0049 นาย กมล ลีจ้าวคนธรรพ์
2 ME-02 ME-C3-0050 นาย คทาทิพ นาคเนียม
3 ME-03 ME-C3-0051 นาย จิราพัฒน์ บุญโนนแต้
4 ME-04 ME-C3-0052 นาย ชนกันต์ สมานรัตนเสถียร
5 ME-05 ME-C3-0053 นาย ฐานันดร นวลศรี
6 ME-06 ME-C3-0054 นาย ณัฏฐ์ดนัย นามวงษ์
7 ME-07 ME-C3-0055 น.ส ณิชกานต์ ชูลิตรัตน์
8 ME-08 ME-C3-0056 นาย ทรงพล เรืองแสง
9 ME-09 ME-C3-0057 นาย ทศพล กิจแสงทอง
10 ME-10 ME-C3-0058 นาย ธนวัฒน์ ถนัดกลึง
11 ME-11 ME-C3-0059 นาย ธนินพิสิษฐ์ จันทร์โสภา
12 ME-12 ME-C3-0060 น.ส ธิดารักษ์ เขาทอง
13 ME-13 ME-C3-0061 นาย ธีรเทพ นันทวรศิลป์
14 ME-14 ME-C3-0062 นาย นพคุณ เจียมพิรุฬห์กิจ
15 ME-15 ME-C3-0063 น.ส ปฐมาภรณ์ ไพรัตน์
16 ME-16 ME-C3-0064 น.ส ปาริฉัตร ยุบลบัณฑิตกุล
17 ME-17 ME-C3-0065 นาย พชร คล้ายเพชร
18 ME-18 ME-C3-0066 นาย พัศรุจย์ แพไชยภูมิ
19 ME-19 ME-C3-0067 นาย ภวัต ปรากฏรัตน์
20 ME-20 ME-C3-0068 นาย ภัคพล ชัยรัตน์
21 ME-21 ME-C3-0069 นาย วิรุฬห์ ตันตินราศักดิ์
22 ME-22 ME-C3-0070 นาย สวิตต์ ดำบรรณ์
23 ME-23 ME-C3-0071 น.ส สุธิดา ตะหง่านไพบูลย์
24 ME-24 ME-C3-0072 นาย อภิมุข ทวีพัฒนะพงศ์
25 ME-25 ME-C3-0073 นาย อษรากร สุวรรณประเสริฐ
26 ME-26 ME-C3-0074 นาย อัฐญณัฐ สิรลาภาวิสิฐ
27 ME-27 ME-C3-0075 นาย อาคมินทร์ ทองสุข
28 ME-28 ME-C3-0076 นาย เอกอนันต์ สถิตย์กิตติ
29 ME-29 ME-C3-0077 นาย ธีรภัทร สีหาเสน
30 ME-30 ME-C3-0078 นาย ภัค ชลนากิจกุล
31 ME-31 ME-C3-0079 นาย อนุวัช ลักษณิยานนท์
32 ME-32 ME-C3-0080 นาย ไชยภรณ์ นามเสนาะ
33 ME-33 ME-C3-0081 นาย ณัฐดนัย อิงค์อนันต์นาท
34 ME-34 ME-C3-0082 นาย สิริพจน์ รักเหร็ก