ประกาศรายชื่อ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาอุตสาหกรรมเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก
อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

สถานที่สอบ ห้อง 103 อาคาร 69 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบวันที่ 27 มิ.ย 2560 เวลา 9.00น-16.00น

ลำดับ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 IW-BKK-C2-0001 นาย ธิติศักดิ์ ผลนา
2 IW-BKK-C2-0002 นาย สมคิด จ้ำหนองโพธิ์
3 IW-BKK-C2-0003 นาย สมพอน พงษ์พล
4 IW-BKK-C2-0004 นาย เสาร์ ประสาวะโท
5 IW-BKK-C2-0005 นาย สำเนียง บัวใหญ่รักษา
6 IW-BKK-C2-0006 นาย เอกพล เหมือนเพชร
7 IW-BKK-C2-0007 นาย ไวพจน์ สุขพันธ์
8 IW-BKK-C2-0008 นาย อนุสรณ์ ลุดไธสง
9 IW-BKK-C2-0009 นาย ณรงฤทธิ์ พงษ์อิ่ม
10 IW-BKK-C2-0010 นาย อำนาจ เครือวัลย์
11 IW-BKK-C2-0011 นาย สุริยา ควงอวง
12 IW-BKK-C2-0012 นาย จำลอง เวิดสูงเนิน
13 IW-BKK-C2-0013 นาย บุญเสริม แย้มกลิ่น
14 IW-BKK-C2-0014 นาย ไสว เขาอิน
Comments