ประกาศรายชื่อ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น 3 (รุ่น 3)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แอนิเมชั่น อาชีพ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3

ห้องสอบ 301, 302 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ที่มี * นำหน้าชื่อ สอบห้อง 301)
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 - 12.00 น

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ICT-001
ICT-002
ICT-003
ICT-004
ICT-005
ICT-006
ICT-007
ICT-008
ICT-009
ICT-010
ICT-011
ICT-012
ICT-013
ICT-014
ICT-015
ICT-016
ICT-017
ICT-018
ICT-019
ICT-020
ICT-021
ICT-022
ICT-023
ICT-024
ICT-025
ICT-026
ICT-027
ICT-028
ICT-029
ICT-030
ICT-031
ICT-032
ICT-033
ICT-034
ICT-035
ICT-036
ICT-037
ICT-038
ICT-039
ICT-040
ICT-041
ICT-042
ICT-043
ICT-044
ICT-045
ICT-046
ICT-047
ICT-048
ICT-049
ICT-050
ICT-051
ICT-052
ICT-053
ICT-054
ICT03-032015-0001
ICT03-032015-0002
ICT03-032015-0003
ICT03-032015-0004
ICT03-032015-0005
ICT03-032015-0006
ICT03-032015-0007
ICT03-032015-0008
ICT03-032015-0009
ICT03-032015-0010
ICT03-032015-0011
ICT03-032015-0012
ICT03-032015-0013
ICT03-032015-0014
ICT03-032015-0015
ICT03-032015-0016
ICT03-032015-0017
ICT03-032015-0018
ICT03-032015-0019
ICT03-032015-0020
ICT03-032015-0021
ICT03-032015-0022
ICT03-032015-0023
ICT03-032015-0024
ICT03-032015-0025
ICT03-032015-0026
ICT03-032015-0027
ICT03-032015-0028
ICT03-032015-0029
ICT03-032015-0030
ICT03-032015-0031
ICT03-032015-0032
ICT03-032015-0033
ICT03-032015-0034
ICT03-032015-0035
ICT03-032015-0036
ICT03-032015-0037
ICT03-032015-0038
ICT03-032015-0039
ICT03-032015-0040
ICT03-032015-0041
ICT03-032015-0042
ICT03-032015-0043
ICT03-032015-0044
ICT03-032015-0045
ICT03-032015-0046
ICT03-032015-0047
ICT03-032015-0048
ICT03-032015-0049
ICT03-032015-0050
ICT03-032015-0051
ICT03-032015-0052
ICT03-032015-0053
ICT03-032015-0054
*นายปราโมทย์ เพ็งอาทิตย์
*นายณรงค์ธัช อธิวุฒิเตชะกุล
*นายเอราวัณ อ่อนน้อม
*นายกรวิชญ์ วิภารัตน์
*นายกฤตศกร สัมพันธ์พานิช
*นายอัษฎาวุธ หนูหลำ
*นางสาวจิราภา ชัยพิศ
*นางสาวอัญมณี พิจิตวรการ
*นางสาวกัญญาณัฐ โพธิ์ชะคุ้ม
*นายนิวัฒน์ รัตนะ
*นางสาวหนึ่งฤทัย คะโยธา
*นายณัฐพงศ์ สุขสำราญ
*นายรวิพล เมฆเฉลย
*นายยศรัณย์ จุลรำพันธ์
*นายลิขิต สีห้วย
*นายอนุลักษณ์ มีสมปลื้ม
*นางสาวสุภัทธา อุ่นสาลี
*นางสาวธิวาพร โพธิ์ศรี
*นางสาววันทนา น้ำแก้ว
*นายรัฐศาสตร์ ทิวาพัฒน์
*นายพรเกษม สุขพอดี
*นางสาวอภิญญา ชุ่มใจศรี
*นายชาติชาย ทองย้อย
*นายอดิศักดิ์ วัฒนลาภมงคล
*นายฤทธิไกร เอกจิตร
*นางสาวพรรณทิพย์ อุทัยรังศรีเลิศ
*นายสหภาบ ศรีกนก
นายฤทธิสรณ์ จีนรัตน์
นายนพรัตน์ อรุณสิริโชควงศ์
นายธีระพงษ์ ทองประดิษฐ์
นายธันวา แดงเผือก
นายธนพล พัชรเลิศสุวรรณ
นายณัฐภัทร สุดยอดดี
นายกรัณฑ์ ฤทธิวงค์
นางสาวจิราพร เวชรัตน์
นางสาวจุไรรัตน์ เอมะรัฐ
นางสาวณิชารีย์ ธงวาด
นางสาวดวงสุดา ณรัมย์
นางสาวธัญลักษณ์ ก้อมณี
นางสาวนัทวรรณ เอี่ยมสำอางค์
นางสาวนันทพร เอี่ยมสำอางค์
นางสาวนันทวิภา บัญดิษฐ์
นายบุญพิทักษ์ ตันเจริญ
นางสาวปาริสา บุญรอด
นางสาวพัชรา มงคลทิศ
นายภคิน ชูนิจธนกุล
นางสาวมินตรา ชีวัน
นางสาววิชญะดา เหมือนพะวงศ์
นางสาวศิริพร ตลับทอง
นางสาวสุทธิดา ทองสุข
นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนนางจ่า
นายแสนภูมิ อ่อนอินทร์
นางสาวอรนุช จำแนกวงศ์
นางสาวอริษา ขาวอินทร์
Comments