ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3
ห้องสอบ 304 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สอบวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00น.

สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น.

รุ่นที่ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1 ICT-001 ICT01-012015-0001 นายชูพันธุ์ รัตนโภคา
1 ICT-002 ICT01-012015-0002 นายสุวิชาญ อังคชัยวนิชย์
1 ICT-003 ICT01-012015-0003 นายเอกณัฐ ณ นคร
1 ICT-004 ICT01-012015-0004 นายชัยกุล กาญจนโภคิน
1 ICT-005 ICT01-012015-0005 นายพันธกิจ คำภา
1 ICT-006 ICT01-012015-0006 นายชลธี สินสาตร์
1 ICT-007 ICT01-012015-0007 นายธีระ แสนทวีสุข
1 ICT-008 ICT01-012015-0008 นายคมขำ ธรรมวิหาร
1 ICT-009 ICT01-012015-0009 นายพรระพี ศิริจรรยา
1 ICT-010 ICT01-012015-0010 นายสุรพล คุณศรี
1 ICT-011 ICT01-012015-0011 นางสาวธนิยา สะอาดศรี
1 ICT-012 ICT01-012015-0012 นายจาตุรงค์ มณีวรรณ
1 ICT-013 ICT01-012015-0013 นายจิตติมา ปัญหาพิสิทธิ์
Comments