PRESENTACIÓ

Aquest material, està pensat per persones no alfabetitzades en cap llengua i que estiguin aprenent català. Sorgeix de la necessitat de realitzar un treball sistemàtic de les diferents grafies i tractar de solucionar, de mica en mica,  les  mancances i deficiències, que presenta l'alumnat que ha anat aprenent de forma autodidacta.

El material per treballar amb cada lletra segueix, més o menys, la següent seqüència d'exercicis:

- Presentació de la lletra a partir d'una frase o text


    - Caligrafia i reconeixement de la lletra
- Explicació de com es formen les paraules i que volen dir (imatges)


      - Exercicis d'atenció, de contar paraules, de contar sil.labes, de reconeixement semàntic, jocs de paraules, sopes de lletres,...

- Lectura i escriptura de petits textos, exercicis vertader i fals,...


Depenen del nivell de l'alumna/e, caldrà que faci totes les fitxes o no. El/la mestre/a triarà el treball a fer.

El tipus de lletra utilitzat és la majúscula, per la facilitat de la seva grafia i també per la seva utilització en molts cartells i anuncis publicitaris, que es veuen a llocs públics.

Aquest material, també està pensat, per treballar la part oral.a partir de les frases o petits textos, que serveixen d'introducció.

A cada nou "quadernet"  s'incorporen les lletres anteriorment estudiades.  Al segon "quadernet", que s'estudia la lletra L, hi ha també paraules que tenen la P, que es la primera lletra estudiada i així successivament.

Vull deixar constancia del meu agraïment a les persones que fan possible el blog Orientación Andujar, ja que algunes idees i alguns exercicis els he tret de les seves fitxes.