30. Formes verbals incoatives


30.1 Formes verbals pures i incoatives de la tercera conjugació


 

-La majoria dels verbs de la tercera conjugació, o sigui  dels infinitius acabats en -ir, afegeixen al radical l'increment eix en les formes del singular i de la tercera persona del plural dels presents d'indicatiu, subjuntiu i imperatiu.

 

Aquestes formes s'anomenen incoatives.

 

Així, del verb "discutir", en surten les formes de present incoatives: discuteixo, discuteixes, discuteix, discuteixen, però discutim, discutiu, al present d'indicatiu; discuteixi, discuteixin, però discutim, discutiu, al present de subjuntiu; discuteix, discuteixi, discuteixin, però discutim, discutiu, al present  d'imperatiu.

 

-Alguns pocs verbs, però, no afegeixen l'increment eix. Per tant, no són incoatius sinó purs.

 

Així, els verbs sentir, escopir, obrir, omplir, entre d'altres.

 

Pertanyen a la forma pura el següents verbs: escollir, bullir, consentir, pressentir, ressentir-se.

 

Així: jo consento, ell pressent, no crec que se'n ressenti, escull el que vulguis, l'olla ja vull.

 

Per tant, no són bones les formes col·loquials  "consenteixo, pressenteix, es ressenteix, escolleix, bulleix".

 

 

Comentari

 

Els compostos del verb sentir es conjuguen purs, o sigui  sense l'increment "eix", excepte els verbs assentir i dissentir (que signifiquen "estar d'acord" o "no estar  d'acord", respectivament).

 

Així: Jo dissenteixo d'aquesta afirmació i Tothom assenteix amb el cap.

 

Són igualment bones les formes antigues d'increment "sc /  sq", encara vives al País Valencià i a les Illes (com ara "jo servesc").

 

Exercicis                                                                                                                                                                                        

1.      Escriu en els punts suspensius les formes corresponents dels verbs “pressentir, ressentir-se, bullir, consentir, escollir”.

 

1.      Jo crec, o millor dit, .................................. que les coses no aniran bé.

2.      D’aquella topada al genoll, encara se’n ..................................

3.      Posa l’olla d’aigua al foc i espera que  ..................................

4.      El pare no  .................................. que el seu fill participi.

5.      No sé pas què triar. –Doncs, ara mateix jo  ..................................per tu.

 

2.      D’acord amb les normes i el Comentari, escriu la forma adequada dels cinc compostos següents del verb “sentir”.

 

1.      És un nen mimat. Tot li ho  ..................................

2.      Jo ..................................totalment d’aquest plantejament.

3.      No fumis tant, que la salut se’n ..................................

4.      Ha aportat una bona solució: tothom hi ..................................

5.      Tothom ..................................que la cosa acabarà malament.

 


30.2 Falsos verbs incoatius-Els verbs parèixer i conèixer, i els seus compostos  (aparèixer, comparèixer, desaparèixer, reconèixer, desconèixer), tenen la forma eix com a radical i no com a  increment.

 

Tot i així, la primera persona del present d'indicatiu és  ec en lloc de "eixo".

 

Així: aparec, i no "apareixo"; reconec, i no "reconeixo". I altres formes, tant de singular com de plural, duen eix: apareixes, apareix, apareixem, apareixeu i reconeixes,  reconeix, reconeixem, reconeixeu, reconeixen.

 

Les formes de subjuntiu, en canvi, han de conjugar-se amb la forma velar "gue", sense "xeix".

 

Així: desaparegui, coneguis, apareguin, etc., en lloc de "desapareixi, coneixis, apareixin".

 

 

Exercicis                                                                                                                                                                                         


3.      Escriu en els punts suspensius la forma correcta dels verbs esmentats a les normes.

 

1.      El que diu ara es ..................................amb el que deia abans.

2.      Ha estat un error teu. –Sí, sí, ja ho ..................................

3.      Me’n vaig uns quants dies. Així, ..................................un temps de la vostra visita.

4.      Ja canviaràs d’opinió quan el  .................................. millor.

5.      Ha aconseguit que el seu interlocutor es  ..................................

6.      Aquest noi, el  ..................................molt bé i sé que és incapaç de fer això.

7.      Espero que les claus es trobin aviat. És a dir, que ..................................aviat.

8.      Francament, jo .................................. l’origen d’aquest fenomen.

9.      Demà tinc una citació: ..................................danat els tribunals.

10.  Em sap greu que en Lluís no ..................................la part de culpa que té.30.3 Formes verbals incorrectes acabades en -IREls verbs acabats en cloure, metre, cebre, rompre, i compostos, a vegades prenen una forma col·loquial d'infinitiu en "-ir" i es conjuguen com si fossin incoatius de la tercera conjugació.

 

Així, en lloc de "incluir, emitir, concebir, interrompir", les formes bones són de la segona conjugació, o sigui acabades en re: incloure, emetre, concebre, interrompre.

 

Així doncs, cal conjugar-los com els verbs "coure, permetre, rebre, rompre" i tenir en compte, per tant, la forma correcta dels temps següents:

 

-Els gerundis acaben en ent i els participis en òs, ès o bé ut.

 

 Així: incloent, inclòs; emetent, emès; percebent, percebut;   interrompent, interromput.

 

-Les formes del present d'indicatiu, subjuntiu i imperatiu han d'anar, doncs, sense increment "eix".

 

Així: incloc, que inclogui; emeto, que emeti; percebo, que percebi; interrompo, que interrompi.

 

-El futur i condicional afegirà la terminació directament a la forma d'infinitiu, sense vocal de suport.

 

Així: concebrà, concebria; emetré, emetries; cometràs, cometríem; interromprà, interrompríeu, i no pas "emeteria, interromperia", etc.

 

Comentari

 

El verb compondre s'ha de conjugar com "respondre" i no com "posar".

 

Així: componen el grup tantes persones; el componien tantes; és un grup compost per tants músics; i no pas "composen, composaven, composat".


Exercicis                                                                                                                                                                                         

4.      Omple els buits amb la forma que hi correspongui del verb “cloure” o d’algun dels seus compostos (“incloure, excloure, descloure”).

 

1.      El cotxe val un milió, ..................................-hi els impostos. –En aquest preu, vostès també hi ..................................la matriculació del vehícle?

2.      Treballo amb totes les hipòtesis: no n’ ..................................cap d’entrada. Vosaltres, n’ ..................................alguna?

3.      Ha costat molt d’esforç .................................. aquest enigma.

4.      Pot sort, tu has quedat ..................................a la llista dels seleccionats. Aveure si el tribunal ..................................també el teu amic, a les llistes que sortiran demà.

5.      Et demano que l’ ..................................a la llista desl que aniran amb autocar i que l’ ..................................de la llista dels que aniran amb tren.


 

 

5. Escriu una forma verbal sinònima de la que hi ha entre cometes, entre els compostos de “metre”.

 

1.      Volen “iniciar” l’emissió pel desembre:

2.      Si continues “fent” tants errors, no te’n sortiràs:

3.      Crec que no “reconeixerà” mai els errors.

4.      La ràdio X “fa l’emissió” en freqüència modulada:

5.      Ja sabia que no els ho “deixarien fer”:

6.      L’empresa “ha reincorporat! El treballador acomiadat:

7.      Són uns missatges “enviats” des d’alta mar:

8.      “Faràs la promesa” de complir les lleis:

 

 

6.      Tenint en compte que els verbs compostos de “cebre” es conjuguen com “rebre”, escriu en els punts suspensius la forma adequada dels verbs “decebre, concebre, percebre”.

 

1.      La pel·lícula ha  .................................. els espectadors.

2.      Jo no ..................................com han pogut arribar a fer-ho.

3.      D’aquí una estona, tu ..................................un so estrany. No t’espantis.

4.      Escolat: nop ..................................un ambient tens en aquesta reunió? Si continuem ..................................-lo, més valdrà que ens anem.

5.      T’aconsello que no vagis a veure aquesta obra de teatre, ja que si l’has llegida et ..................................la posta en escena.

 

7.      Escriu en els punts suspensius la forma adequada dels verbs “interrompre, corrompre, irrompre”.

 

1.      L’has ..................................just en el moment que ho anava a dir.

2.      Un sèrie de gent armada va  ..................................dins la sala.

3.      Aquesta mena de serials està ..................................el gust d ela gent.

4.      Si us plau, no m’ ..................................mentre estic parlant.

5.      Si no ho fiques a la nevera, això es ..................................de seguida.

 

8.      Escriu les formes corresponents del verb “compondre” o d’algun dels seus compostos.

 

1.      És un grup ..................................per deu músics. Estan ..................................un nou tema musical.

2.      Era una expedició molt ben preparada. La ..................................vint persones.

3.      Aquest menjar, fora de la nevera, s’ha ..................................

4.      Aquest producte es ..................................en deu elements.

5.      En Pau diu que  ..................................un poema per presentar-lo als Jocs Florals del seu poble.

Comments