TAULA DE CONTINGUTS

Blocs de continguts i criteris d'avaluació PACFGS

Models de proves PACFGS

Dossiers i programació PACFGS


Blocs de continguts i criteris d'avaluació Llengua Catalana proves d'accés majors de 25 anys

Models de proves de Llengua Catalana proves d'accés majors de 25/45 anys

Models de proves de Llengua Castellana proves d'accés majors de 25/45 anys


Criteris d'avaluació de Comentari de text

Models de proves COMENTARI DE TEXT

BIBLIOWEBGRAFIA

BIBLIOGRAFIA


COMENTARI DE TEXT


TÈCNIQUES DE COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ

1. El títol

2. La definició

3. El tema i l'argument

4. L'esquema

5. El resum

6. La descripció

7. Reducció d'un text

8. Ampliació d'un text


INTRODUCCIÓ: EL COMENTARI DE TEXT


1. COMPRENSIÓ DEL TEXT

1.1 Qüestions prèvies

1.2. Tècniques per millorar la comprensió de textos: el resum

1.3 La comprensió del text

1.4 Resumir

1.5 Exercicis


2. ESCRIURE UN TEXT

2.1 Qüestions prèvies

2.2 Planificació del text

2.2.1 El text argumentatiu

2.2.2 Textos explicatius o expositius

2.2.3 El text expositiu-argumentatiu

2.3 Tipus de text

2.4 Producció de text

2.4.1 Els signes de puntuació

2.5 Revisió del text

2.5.1 Propietats textuals. Exercicis


3. MILLOREM EL NOSTRE ESTIL


4. COMENTEM TEXTOS?

ANÀLISI DEL TEXT

4.1 Concepte de text

4.2 Propietats del text

4.2.1 Adequació

4.2.2 Coherència

4.2.3 Cohesió

4.2.4 La correcció


5. ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ


GRAMÀTICA (amb exercicis)


ORTOGRAFIA


1. Vocal neutra

Presentació de diapositives 1. Vocal neutra

2. U feble

Presentació de diapositives 2. feble

12. Aplecs consonàntics
Ċ
JOSEP-MANEL ALARCÓ VICENT,
13 d’abr. 2012, 11:59
Comments