2.ELS ENLLAÇORS D'ORACIONS


 
 
 

ELS ENLLAÇOS EN LES ORACIONS ESCRITES I ORALS


DEFINIM:

Els enllaços són les paraules que uneixen, estructuren o relacionen les idees en un text. Atenent els diferents usos dels enllaços, les classificacions següents ens poden ser útils en la producció de textos.

 Per minvar la velocitat de lectura
 ara bé  però  així i tot
 malgrat  si  encara que
 sinó que  només que  sempre que
 a condició que  quan  mentre que
 en canvi  fora que  comptant que
 però  d'altra banda  tant és així que
 no obstant  a pesar de  
 Per mantenir la velocitat de lectura
 també  així mateix  és a dir
 segons  perquè  vist que
 com que  a causa de  atès que
 així com  quant a  a més
 perquè  més  encara més
 igualment    
 Per ordenar
 En primer lloc  Primer / Segon  D'antuvi
 En darrer lloc  Per començar  Per acabar
 Per emfasitzar
 És a dir  En altres paraules  Cal insistir en / a
 O sia  Dit d'una altra manera  El més important
 Això és  La idea central és  Cal tornar a dir
 Tal com s'ha dit  Vull ressaltar  És bo insistir en / a
 Per iniciar
 Respecte a  En relació amb  Un altre punt important és
 Pel que fa a  Quant a  El següent punt a considerar
 Per distingir
 D'una banda / De l'altra  Altrament  Per un costat
 Per resumir
 En resum  Breument  En conjunt
 Resumint  En poques paraules  Globalment
 Per exemplificar
 Per exemple  En el cas concret  Com a exemple
 Un bon exemple d'això és  Es pot exemplificar  Una bona mostra
 Per concloure
 Així  Així que  De manera que
 En conclusió  En conseqüència  Per acabar
 Llavors  Per tant  En conclusió
 Així doncs  Per concloure  Finalment
 Per indicar causa
 Perquè  Car  Vist que
 Ja que  Atès que  Considerant que
 Per indicar conseqüència
 Per consegüent  En conseqüència  Per tant
 A conseqüència de  Conseqüentment  De manera que
 Per indicar finalitat
 Amb l'objectiu que / de  per tal que / de  A fi que / de
 Per indicar condició
 Si  Només que  Posat que
 Amb que  En cas que  A condició que
 Per indicar oposició
 En canvi  Tanmateix  Al contrari
 No obstant això  Per contra  Amb tot
 Per indicar objecció
 Encara que  Per bé que  Tot i que
 Malgrat que  Amb tot i que  Mal que


http://4.bp.blogspot.com/-3WbpiKVIPwU/UTt3OED9QSI/AAAAAAAAAqk/0wnGoLwJ-HU/s1600/prep.jpg