1.ELS VERBS 
 


EL VERBJOC DE VERBS

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/nomcosa3/05_1.html
LES CONJUGACIONS:


EL MODE VERBAL
PRACTIQUEM

http://www.chiscos.net/repolim/lim/verbs2/verbs.html


http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/gram61.htm


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Clases%20de%20palabras/contenido/index.html


http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl16/scl16.htm


http://eljardidetercerb.wordpress.com/tag/conjugacions-en-catala/

repàs de 4tCOM ENS PODEM TROBAR ELS  VERBShttp://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p083_teoria/index.html


TIPUS DE VERBS(5È-6È)LA FORMACIO DE VERBS(6È)
Els sufixos i els prefixos afegits a algunes paraules poden formar verbs.
Poden derivar d’un nom: embarcar (barca), acomiadar (comiat) o d’adjectius: embogir (boig), tranquil·litzar (tranquil).
                
ELS VERBS REGULARS-IRREGULARS-DEFECTIUS.


EXEMPLES DELS VERBS.


SEGONS ELS TIPUS DE VERBS TINDREM CERTES ORACIONS (6È) 
 


 
 


Els verbs predicatius es classifiquen en transitius i intransitius segons si necessiten o no complementar el seu significat.

Transitius: necessiten un complement per tenir sentit:
L’Amiel Solar va ocupar... el seu seient.

Intransitius: tenen significat ple i no els cal cap complement:
La Marta surt.


atenció:
Molts verbs poden ser Transitius o Intransitius. Però poden ser d'una manera o d'una altra depenent del moment.

Felip menja. (intransitiu, no porta complement)

Felip menja xocolata. (transitiu perquè porta el C.D.)Els verbs que fan referència a fenòmens atmosfèrics (ploure, llampegar,fer fred, tronar, fer vent, nevar, etc.) s’anomenen impersonals perquè notenen subjecte. Es conjuguen sempre en tercera persona del singular.


Comments