Estatuts de l'associació

L'associació CASTELLÓ EN BICI té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa.


Heus ací els estatuts de l'associació (fitxer adjunt): (En breu afeguirem l'arxiu dels estatuts recentment modificats i inscrits en el registre d'associacions)