AACSMA‎ > ‎

Objectius d'AACSMA

Estatuts aprovats pel  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 
Els objectius de l'Associació d'Amics del castell Sant Miquel d'Alta-riba són:

Article 2 dels ESTATUTS d'AACSMA

Els fins de l’associació són:

1.    Promoure, gestionar, potenciar, i executar els distints projectes d’intervenció que es realitzin al Castell de St. Miquel d’Alta-riba, d’estil romànic i gòtic, situat al  poble d’Alta-riba i que pertany al municipi d’Estaràs, declarat monument històric i  bé cultural d’interès nacional BCIN, amb número de registre 836-MH, i amb registre estatal  (R.I) – 51-0006323 (llei 25/06/1985, BOE 29/06/1985); en la categoria de monument històric en virtut de la disposició addicional primera  de la llei 9/1993 (del patrimoni cultural català) i de la disposició addicional segona de la llei 16/1985 (del patrimoni històric espanyol).

2.    Executar i actuar com a promotor en la restauració  i les intervencions que es pretenguin realitzar en el Castell Sant Miquel d’Alta-riba, amb la finalitat de retornar-lo al seu esplendor, consolidant, restaurant i reconstruint, les seves parts i  elements arquitectònics emblemàtics; adequant-los als usos i necessitats contemporànies.

3.    Gestionar, tramitar, i negociar davant les administracions pertinents la conservació, recuperació, restauració i millora de les edificacions existents en la finca i l’accés als serveis de la població.

4.    Crear un centre d’interpretació del Castell Sant Miquel d’Alta-riba i la seva població; per tal que interpreti i estudiï, aquesta població i el seu castell, i els de la resta de castells que configuren la marca.

5.    Cercar, recopilar i estudiar la documentació i els llibres on es citi el castell de Sant Miquel d’Alta-riba, el seu poble, i la seva història com a centre d’interpretació de les funcions d’aquest castell i els de les seves rodalies; i fer-ne difusió a través de diferents canals de comunicació.

6.    Aprofundir, estudiar i difondre  la imatge i  història del castell de St. Miquel d’Alta-riba i la seva funció militar, política, social, cultural, religiosa i econòmica en l’àmbit local, comarcal i nacional, a través dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits, i/o a través de les noves tecnologies.

7.    Gestionar l’accés a l’estudi i l’examen dels bens pels investigadors reconeguts per alguna institució acadèmica, amb la presentació prèvia d’una sol·licitud raonada, avalada pel departament de Cultura.

8.    Gestionar la col·locació d’elements senyalitzadors de llur condició de bens culturals d’interès nacional i cultural o de qualsevol altra informació.

9.    Gestionar l’accés a la visita pública al castell, en les condicions que siguin establertes pel reglament.

10. Potenciar i fomentar el voluntariat.

11. Realitzar i gestionar les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques.

12. Explotar i gestionar el nom del castell, la finca, la imatge visual i gràfica, així com les marques comercials que es puguin legalitzar en els termes existents en els reglaments.

13. Col·laborar amb les institucions locals, comarcals, i nacionals a favor de la cultura i la història d’Alta-riba, La Segarra i Catalunya.

14. Fomentar i prestigiar la cultura popular i tradicional, la llengua i la identitat catalana.

15. Potenciar, desenvolupar i dinamitzar la vida cultural i social d’Alta-riba.

16. Cercar els recursos econòmics, humans i materials necessaris per  la consecució dels fins de l’associació.

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 

17. Facilitar l’accés i la visita guiada al Castell Sant Miquel d’Alta-riba i el seu recinte.

18. Organitzar tallers i camps de treball per restituir l’esplendor del Castell St Miquel d’Alta-riba i la seva arquitectura, així com la del nucli d’Alta-riba.

19. Programar activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

20. Realitzar activitats cíviques, comunitàries i de foment del voluntariat.

21. Realitzar programes per a la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

22. Difondre i prestigiar la cultura, la llengua i la identitat catalana.

23. Actuar com a promotor i gestionar les diferents intervencions que s’han de fer en el castell.

24. Negociar i tramitar la documentació necessària per tal de dur a terme els diferents projectes i intervencions, segons estableixi la legislació vigent en cada moment.

25. Estar present en la societat i donar a conèixer la història i arquitectura a través de la creació i manteniment de diferents espais virtuals i tecnològics.

26. Vetllar perquè els mitjans de comunicació divulguin la història, l’arquitectura i les activitats que realitza l’associació, respecte  la conservació i restauració del Castell.

27. Organitzar actes i trobades culturals per mantenir viu el Castell St. Miquel d’Alta-riba i la cultura local, comarcal i nacional de Catalunya.

28. Col·laborar i desplaçar-se fins als diferents arxius històrics, biblioteques i institucions  que custodien documents del Castell, i especialment al monestir de Santes Creus, atès que el castell sant Miquel d’Alta-riba, i el seu senyoriu,  fou  propietat de Santes Creus durant 600 anys; a fi  d’estudiar-los i compartir-los amb les persones interessades.

29. Estudiar, i realitzar treballs de camp i d’investigació per tal d’estudiar el paper i les funcions de les fortificacions a través del temps, i les similituds arquitectòniques entre els castells roquers de la marca i interpretar-ne la història.

30. Realitzar publicacions en format paper o virtual per difondre i publicitar la història i arquitectura del Castell, així com l’activitat que duu a terme aquesta associació.

31. Organitzar activitats i serveis de caràcter cultural i educatiu a fi de gaudir i donar a conèixer  el Castell i el poble d’Alta-riba a la ciutadania catalana.

32. Mantenir i netejar les instal·lacions del castell i el seu entorn.

33. Col·laborar i intercanviar informació amb les diferents administracions i institucions, que comparteixen projectes o inquietuds similars o complementàries, i signar  convenis de col·laboració si es creu necessari.

34. Potenciar campanyes de recollida de donatius i de suports per reconstruir el castell.

35. Realitzar totes aquelles altres activitats, encaminades a potenciar la cultura,  la vida, la convivència i la projecció del poble d’Alta-riba. 

 

 

Per tot això, en queda exclòs tot ànim de lucre.

 
 
Comments