าพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏฺิบัติการจัดอบรมการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่
วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องบัวตอง และ ห้องกะพี้จั่น สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
     

วันที่ & เวลา

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google sites เพื่อการนำเสนอผลงานหลักสูตรอาชีพของโรงเรียน
วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 


ภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านหลักสูตรอาชีพของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด 
วันที่ 25-28 สิงหาคม 2558
 
 
 
 

Comments