Generieke Poortinstructie (GPI)

Geplaatst 20 mrt. 2019 07:34 door CapriCorn Advies Nederland   [ 20 mrt. 2019 07:43 bijgewerkt ]

Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Een aantal organisaties accepteert deze veiligheidsinstructie om toegang te krijgen tot de bouwplaats nu al. Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Steeds meer organisaties sluiten zich als Onderschrijver aan bij de Governance Code.

Waarom de GPI
Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheid bewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. De norm is en wordt hiermee gezet.

Wat gaat veranderen
Tot de verplichte invoering van de GPI op 1 april 2019 handhaven de bij de GCVidB aangesloten bouw- en installatiebedrijven hun eigen veiligheidseisen nog, maar accepteren de nieuwe veiligheidsinstructie ook al. Vanaf die datum moeten alle eigen medewerkers en medewerkers van alle onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats hun GPI gehaald hebben en laten zien om toegang te krijgen tot de bouwplaats. De aangesloten partijen hebben ook de mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen.

CapriCorn Advies onderschrijft de doelstellingen die genoemd zijn in de Governance Code Veiligheid ( zie bijlage)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geplaatst 31 okt. 2018 09:25 door Eric Bosma

De regels van de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) leiden vooral bij clubs en verenigingen tot veel vragen. Daarom: een korte handleiding. Onze privacy is dankzij de AVG, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, beter beschermd. Bedrijven en ­organisaties mogen niet meer ‘zomaar’ persoons­gegevens verzamelen en verwerken. Ze moeten ­kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoen. Maar: de AVG reikt ver: zij geldt niet alleen voor grote ­bedrijven zoals Facebook. Ook ­vrijwilligers die voor een maatschappelijke of sportvereniging persoonsgegevens verwerken, hebben ermee te maken. Dit roept bij sommige vrijwilligers­organisaties vragen op. Wat mag wel? Wat is verboden? 

Een ruim begrip
Lastig daarbij is dat de AVG geen simpele richtlijnen bevat. Goed om te weten is dat ‘persoonsgegevens’ een zeer ruim begrip is. Het gaat om alle informatie die te herleiden is tot een persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en e-mailadres. Persoonsgegevens waaruit iemands etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, gezondheid of seksuele gerichtheid blijkt, gelden als bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken hiervan gelden strengere regels. 

Ook ‘verwerken’ wordt breed opgevat. In de praktijk valt nagenoeg iedere handeling met persoonsgegevens eronder, zoals verzamelen, opslaan, bewaren, doorsturen. Het geldt dus ook voor een bestandje met e-mailadressen dat wordt gedeeld. Of voor een foto op de website met herkenbare mensen. Een overzicht van geblesseerde sporters zegt iets over de gezondheid en valt hoogstwaarschijnlijk onder het verwerken van bijzondere ­persoonsgegevens.

Register
Iemand binnen een organisatie moet allereerst grondig in kaart brengen welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt, met welk doel, waar die gegevens vandaan komen, hoelang ze worden bewaard, hoe ze worden beveiligd, met wie de organisatie de gegevens deelt, wie de verwerking uitvoert en hoe de betrokkenen worden geïnformeerd. Deze informatie moet vastgelegd worden in een ‘register van verwerkings­activiteiten’. Het bijhouden van zo’n register is wettelijk verplicht.

Het register komt goed van pas om bij iedere verwerking van persoonsgegevens te verifiëren of dit is toegestaan. Onder de AVG moet er altijd een goede reden voor verwerking van de persoonsgegevens zijn, een ‘geldige grondslag’ in de termen van de AVG. Is die er niet, dan is de verwerking van de persoonsgegevens niet toegestaan.

Er zijn zes grondslagen. Belangrijk voor een kleine organisatie zijn: 1) Toestemming van de betrokken persoon. 2) De gegevens­verwerking is noodzakelijk voor de ­uitvoering van een overeenkomst. 3) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Een voorbeeld van toestemming is dat iemand ermee akkoord gaat dat zijn e-mailadres in een bestand komt om een nieuwsbrief te ontvangen of dat er foto’s op een website komen. Een voorbeeld van de tweede grondslag is het opnemen van een nieuw lid in de ledenadministratie om contributie te kunnen innen. Een voorbeeld van de derde grondslag is het informeren van de Belastingdienst. 

Toestemming vragen
Het vragen van toestemming dient aan speciale eisen te voldoen. Zo moet de toestemming vrije­lijk gegeven zijn. Met andere woorden: een organisatie mag iemand niet onder druk zetten en ook niet benadelen als hij geen toestemming geeft. De toestemming moet ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek zijn. Bij ‘wie zwijgt, stemt toe’ of bij een vooraangevinkt vakje op een website is dat niet het geval. 

Daarnaast moet de organisatie helder uitleggen welke persoonsgegevens ze wil gebruiken, waarom en hoe de toestemming weer is in te trekken. Toestemming gaat dus over een specifieke verwerking voor een specifiek doel. Iemand die toestemming geeft om een nieuwsbrief te ontvangen, geeft daarmee nog geen toestemming om ook reclamemails te ontvangen.

Wie persoons­gegevens van kinderen onder de 16 verwerkt, heeft toestemming van de ouders nodig.

Informeren
De AVG schrijft ook voor dat de persoonsgegevens goed beveiligd moeten zijn en vertrouwelijk ­dienen te blijven. Persoonsgegevens mogen dus niet rondslingeren op USB-sticks of externe harde schijven, en vrij­willigers met toegang tot de gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Pc’s moeten zijn beschermd met wachtwoorden, die regelmatig worden gewijzigd. Ook zijn er regelmatige back-ups nodig, zodat bij een computercrash geen gegevens verloren gaan.

Als sluitstuk informeert de organisatie de betrokkenen. Ze vertelt welke persoonsgegevens zij verzamelt, wat zij ermee doet en hoelang ze de gegevens wil bewaren. Dit gebeurt in een zogeheten privacyverklaring. Daarin staat ook dat betrokkenen inzage kunnen vragen in hun gegevens, deze eventueel kunnen corrigeren, om verwijdering kunnen vragen, en het recht hebben een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Laat betrokkenen akkoord gaan met de privacyverklaring en de persoonsgegevens zijn in goede handen. 

Bron : PlusOnline

Toekomst van de mensheid

Geplaatst 31 okt. 2018 06:21 door Eric Bosma

SODEXO heeft als motto "The Quality of Live" waardoor heeft, doordat ze hun diensten in 80 landen, uitvoeren kunnen onderzoeken waar de toekomst van de mensheid naar toe gaat. In de video heeft SODEXO heel duidelijk hun visie aangegeven. Een visie waar CapriCorn Advies helemaal mee eens is.UAV vs UAV-GC

Geplaatst 14 dec. 2016 09:02 door Eric Bosma   [ 14 dec. 2016 09:03 bijgewerkt ]

Vanaf het moment dat ik met projecten en opdrachtgevers te maken heb (1996 ) heb ik te maken gehad met de Uniforme Algemene Voorwaarden (UAV). In deze contractvorm had de Opdrachtgever een ontwerp ( nieuwbouw of renovatie ) bij een Architect en Technische Adviseur neergeldig. Deze maakten een Voorlopig Ontwerp (VO), een Definitief Ontwerp (DO), een Bouwaanvraag en een bestek van de uit te voeren werkzaamheden.

En al die tijd gaven zowel bouwkundig aannemers als ook technische installateurs aan dat ze het ontwerp van de Architecten en Technisch Adviseurs beter konden.

Om de kosten en de tijdsperiode drastisch te beperken hebben de Opdrachtgevers gekeken hoe ze uit te voeren werkzaamheden gecombineerd ( Geïntegreerd ) konden krijgen. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat ze alleen maar in een Functioneel Programma van Eisen hun wensen neer hoeven te leggen en de Aannemer ( Bouwkundig, werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch ) dienen daarop een VO, DO en een Uitvoerings Ontwerp (UO) bij de Opdrachtgever neer te leggen.

Op zich klinkt dit ideaal. Alleen is nu gebleken dat de Aannemers van UAV-GC contracten niet in staat zijn om dit soort contracten te organiseren. Dit ligt vooral aan de manier waarop betreffende aannemers zijn georganiseerd. Bij een UAV-GC contract moet je totaal anders denken als Aannemer. Je moet namelijk meer als een Adviseur denken die de installaties ook nog moet realiseren. Er moet dus een hele gestructureerde organisatie achter zitten. Waarbij in de Tenderfase het definitief ontwerp al voor 80% gereed moet zijn. En moeten er mensen in de Tenderfase zitten die niet alleen een vakgebied ( bouwkundig, Werktuigbouwkundig, Elektrotechnisch, Brandveiligheid ) beheerst maar juiste iemand die alle vakgebieden beheerst.

Daar ik alle vakgebieden beheers ( opgedaan vanuit het oogpunt brandveiligheid ) en mijn interesse juist op het overkoepelende vlak ligt ben ik van mening dat u mij visie en ervaring heel goed kunt gebruiken als u, in de Tenderfase, op zoek bent naar een gedegen Tendermanager.

WET DEREGULERING BEOORDELING ARBEIDSRELATIES (DBA)

Geplaatst 9 feb. 2016 02:01 door Eric Bosma   [ 14 dec. 2016 09:03 bijgewerkt ]

De kogel is door de kerk. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Werkgevers en bemiddelaars maken zich zorgen dat zij voor ZZP'ers die zij inhuren of bemiddelen achteraf loonheffing moeten betalen. Ook vrezen zij dat sommige ZZP'ers zelf alsnog als werknemer behandeld willen worden.

Of deze zorg gegrond is, ik ben van mening van niet. Wel dient men, naar mijn mening, als ZZP'er geen contracten van je opdrachtgever te accepteren. Opdrachtgevers zullen namelijk alle risico's af wentelen op de ZZP'er. Indien de opdrachtgever eist alleen maar met een door hun opgezet contract te werken raad ik iedereen aan dit contract eerst juridisch te laten controleren. Het komt te vaak voor dat opdrachtgevers ( lees detacheerders en uitzendbureau's ) contracten opzetten waarbij de werkgerelateerde risico's volledig bij de ZZP'er neergelegd worden.


PROJECT GOED AFSLUITEN

Geplaatst 22 feb. 2015 07:20 door Eric Bosma

Een project kan op verschillende manieren bekeken worden. Maar vooral de instelling van de projectmanager is zeer belangrijk voor het slagen van het project. Als de projectmanager wordt "afgerekend" op KOSTEN en TIJD dan zal zijn interesse in de KWALITEIT op een laag pitje staan.

Waardoor er vooral in een later stadium problemen gaan komen. Hierbij moet je denken aan de volgende zaken:
  • Te laat of geen revisie tekeningen/documenten;
  • Geen certificering;
  • Extra na gekomen kosten;

Daarom dient een projectmanager niet alleen een procedure te volgen ( zoals vele dit doen ) maar dient een projectmanager ook zelf initiatief en enige wetskennis hebben.

CapriCorn Advies kijkt niet naar waar we op "afgerekend" worden maar kijken naar alle facetten van een project. Waardoor zowel KOSTEN, TIJD als KWALITEIT gelijk worden gesteld en een hoge aandacht krijgen. 


VERANDERING WETGEVING ARBEIDSOVEREENKOMSTEN ( BWB7 Titel 10 )

Geplaatst 2 nov. 2014 09:34 door Eric Bosma   [ 22 aug. 2017 03:32 bijgewerkt ]

Vanaf 01-01-2015 gaan er zaken veranderen als het gaat om "projectcontracten" of te wel arbeidscontracten tbv flexwerkers.

Hier heb je natuurlijk niets te maken als je ZZP-er bent. Maar omdat er momenteel, in de maatschappij, steeds minder verschil is tussen een ZZP-er en een flexwerker heb ik gemeend om hier de link te plaatsen om bij de wet teksten te komen.

Burger Wetboek 8 - Arbeidsovereenkomsten


Via onderstaande link heb ik nog meer wet teksten neer gezet.


1-7 of 7