2.5 Sáng kiến kinh nghiệm

Giới thiệu với quý Thầy Cô một số SKKN tham khảo. ( Đến 30/11/2010 có 11 SKKN tham khảo )
Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình.
 
 

1/ Hướng dẫn viết SKKN                                        Xem            Tải xuống

2/ 8 Loại từ - câu trong Tiếng Việt                                     Xem            Tải xuống

3/ Đánh giá kết quả học tập của HS ( Hoá học)     Xem            Tải xuống

Ċ
Sơn Đông,
22:23, 18 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:14, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
22:36, 18 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:19, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:21, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
22:38, 18 thg 11, 2010
ĉ
Sơn Đông,
02:40, 30 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:24, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:26, 6 thg 12, 2010
ĉ
Sơn Đông,
02:48, 30 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:53, 19 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
22:25, 18 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
13:09, 19 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
22:39, 18 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
22:26, 18 thg 11, 2010
Ċ
Sơn Đông,
13:20, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:15, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:18, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:22, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
12:25, 6 thg 12, 2010
Ċ
Sơn Đông,
22:25, 18 thg 11, 2010
Comments