2.5 Sáng kiến kinh nghiệm

Giới thiệu với quý Thầy Cô một số SKKN tham khảo. ( Đến 30/11/2010 có 11 SKKN tham khảo )
Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình.
 
 

1/ Hướng dẫn viết SKKN                                        Xem            Tải xuống

2/ 8 Loại từ - câu trong Tiếng Việt                                     Xem            Tải xuống

3/ Đánh giá kết quả học tập của HS ( Hoá học)     Xem            Tải xuống

Ċ
Sơn Đông,
22:23 18-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:14 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
22:36 18-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:19 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:21 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
22:38 18-11-2010
ĉ
Sơn Đông,
02:40 30-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:24 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:26 06-12-2010
ĉ
Sơn Đông,
02:48 30-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:53 19-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
22:25 18-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
13:09 19-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
22:39 18-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
22:26 18-11-2010
Ċ
Sơn Đông,
13:20 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:15 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:18 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:22 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
12:25 06-12-2010
Ċ
Sơn Đông,
22:25 18-11-2010
Comments