Trang chủLỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CỦA LỚP 12CH04

Thông báo lịch bảo vệ luận văn của khoa sau đại học ngày 22/06/2016 (7h-10h45) như sau:
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?f=438&t=25306
Lớp chúng ta có thành viên bảo vệ: Đặng Văn Dũng

Các bạn sắp xếp thời gian đi ủng hộ nhé!

BẢNG VÀNG
LỚP 12CH04


CHÚC MỪNG CÁC TÂN THẠC SỸ KHÓA 5 - LỚP 12CH04
1) MR. NGUYỄN HOÀNG ANH (6.8 ĐIỂM)
2) MS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (8 ĐIỂM)
3) MS. LÊ THỊ HOÀNG ANH (??)
4) MR. TRẦN ĐỨC CẢNH (??)
5) MR. LÊ MINH ĐẢO (??)
6) MS. TRẦN THỊ THU HIỀN (7.6)
7) MR. TRẦN ĐỨC TRUNG (7.5)
8) MR. TRẦN XUÂN PHƯƠNG (7.5)
9) MR. TRƯƠNG LÊ NGỌC TƯỜNG (7.5)
10) MR. NGUYỄN MINH TUẤN (8.5)
11) MR. NGUYỄN THANH CẨN (8.5)
12) MS. VƯƠNG THÁI DƯƠNG (8,0)
13) MS. VƯƠNG THỊ MINH THU (8,0)
14) MR. LÝ VIỆT TOÀN (7,8)
15) MR. TRƯƠNG LÊ NGỌC TUYỀN (7,3)
16) MS. TRƯƠNG HẰNG HÀ (7,2)
17) MR. HUỲNH THANH PHONG (8,0)
18) MR. NGUYỄN PHƯƠNG NGHIỆP (8.0)
19) MR. LƯƠNG TRUNG HIẾU (7.8)
20) MS. LÊ NGUYÊN THỦY(6.5)
21) MS. NGUYỄN LÊ KIM PHƯỢNG (7.6)
22) MS. LÊ THỊ MỸ DUYÊN (7.3)
23) MR. NGUYỄN THANH PHÚ (6.5)
24) MS. TRẦN THỊ KIM QUY (8.5)
25) MR. NGUYỄN XUÂN HƯƠNG (8.0)
26) MR. VÕ THẢO NGUYÊN (8.0)
27) MS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY (??)
28) MR. THÁI THANH PHONG (7.5)
29) MS. ĐOÀN THỊ LỆ HẰNG (7.7)
30) MR. ĐẶNG VĂN DŨNG (7.5)
31) MR. PHẠM BÁ THIỆP (7.0)
32) MR. ĐOÀN QUANG TRUNG (7.5)
33) MR. VÕ THUẤN THANH (??)
34) MS. TRẨN THỊ YẾN PHƯƠNG (??)
35) MR. NGUYEN MẠNH KHIẾT
36) MS. TRẦN THI TOAN
37) MS. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
38) MR. NGUYỄN ĐÌNH THỊNH.
39) MS. NGUYỄN THÚY VY
40) MS. NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU
41) MS. TRỊNH THỊ HUYỀN
42) MR. NGUYỄN THÀNH SANG
43) MS. TRẦN THỊ TUYẾT HẬU
44) MR. PHAN VĂN DŨNG
45) MS. NGUYỄN HUỲNH YẾN PHƯỢNG
 


http://thanhgiong.vn/UserFiles/ban-phao-hoa-quoc-te-da-nang2-2009%281%29.jpg

___________________________________________________________
Biểu mẫu đổi tên đề tài luận văn
Nguyên văn khoa Sau ĐH gởi như sau:
"
Gửi anh, chị
Nhờ anh, chị các khóa sau gửi đến lớp biểu mẫu trong trường hợp học viên đổi tên đề tài. Sau khi GV HD đồng ý ký vào đơn, học viên nộp lại VP Khoa Đào tạo Sau Đại học.
Lưu ý: việc đổi tên đề tài không được gần với ngày hết hạn đào tạo của mỗi khóa.
"

File đính kèm (Doi ten de tai luan van.doc), iem up lên chổ Tải tài liệu!Có vài cái thông báo mini cho mọi người tham khảo:
*  Thực hiện quy trình tổ chức bảo vệ LVTN của học viên
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?f=438&t=20376
*  CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QTKD
http://sdh.dhbd.vn/vi/19.view.php?p=52833#p52833

                                     __________________________________


Danh sách lớp K5-cuối tuần

DANH SÁCH LỚP 4 - KHÓA 5 CAO HỌC BÌNH DƯƠNG –

(LỚP HỌC CUỐI TUẦN - 12CH04)
(Cập nhật ngày 11/08/2013)

        Ai thiếu Tên or Thông tin gì thì thông báo nhé.

STT

Ma HV

H

Tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Email

ĐT

01

120000185

Ngô Thanh

An

07/05/78

Tây Ninh

ngothanhanisc@gmail.com

0918  612345

02

120000003

Lê Th Hoàng

Anh

01/11/87

Bình Dương

hoangleanh1187@gmail.com

0914 274 437

03

120000004

Nguyn Hoàng

Anh

24/05/73

Ninh Thun

anh.brother@yahoo.com

0918 501 767

04

120000186

Nguyn Thanh

Cn

07/01/72

Bình Dương

cannt1@bidv.com.vn

0982 839 250

05

120000011

Trn Đc

Cnh

14/08/70

Bc Giang

canhtd2020@yahoo.com.vn

0908 255 103

06

120000019

Nguyn Cao M

Đăng

 15/04/88

Bình Dương

ncmydang577@gmail.com

0908 501 577

07

120000190

Lê Minh

Đo

16/09/76

Long An

 

0987 300 179

08

120000033

Đng Văn

Dũng

18/02/75

Bình Dương

tonybinhduong123@yahoo.com.vn

0918 081 774

09

120000034

Phan Văn

Dũng

20/03/82

Ngh An

phandung.thktbd@gmail.com

0938 696 503

10

120000035

Vương Thái

Dương

06/02/81

Bình Dương

duongvt@bidv.com.vn

0989 006 613

11

120000039

Lê Th M

Duyên

19/10/88

Tin Giang

 

0978 394 739

12

120000194

Trương Hng

14/03/82

Bình Dương

truongminha@gmail.com

0918 615 616

13

120000043

Đoàn Th L

Hng

17/04/80

Bình Phước

 

0938 069 522

14

120000044

Nguyn Thanh

Hng

05/04/88

Hà Ni

thanhhang088@gmail.com

0121 797 0554

15

120000198

Trn Th Tuyết

Hu

14/03/87

Bình Dương

tranthituyethau@yahoo.com.vn

0984 872 873

16

120000048

Trn Th Thu

Hin

17/11/76

Bình Dương

hienxnc@gmail.com

0918 48 1234

17

120000201

Lương Trung

Hiếu

24/11/89

Bình Dương

hieult52@bidv.com.vn

0987 766 607

18

120000203

Nguyn Xuân

Hương

10/09/77

Ngh An

huongnx1@bidv.com.vn

0903 151 941

19

12000266

Trnh Th

Huyn

25/12/78

Hà Nam

trinhhuyen78@gmail.com

01234454556

20

120000206

Nguyn Mnh

Khiết

11/06/63

Tp HCM

 khietbvtd@yahoo.com.vn

0918 507959

21

120000209

Huỳnh Th Thúy

Kiu

02/12/76

Qung Ngãi

huynhthi.thuykieu@gmail.com

0944 928 776

22

120000215

Nguyn Phương

Nghip

11/02/83

Thái Bình

nghiepnp@bidv.com.vn

0985 052 346

23

120000091

Võ Tho

Nguyên

12/08/77

Sơn La

nguyencabd@yahoo.com

099 3333 777

24

120000095

T Công

Nhàn

20/09/83

Qung Ngãi

nhanchebien@gmail.com

0938 334 747

25

120000102

Nguyn Th Hng

Nhung

1983

Bình Dương

nthnhung.bdu@gdt.gov.vn

0906 917 808

26

120000105

Thái Thanh

Phong

22/10/75

Bình Dương

dongxanhbpc@gmail.com

0903 322 755

27

120000108

Huỳnh Thanh

Phong

23/09/85

Bình Dương

phong_winbd@yahoo.com

0978 39 5678

28

120000110

Nguyn Thanh

Phú

09/03/78

Bình Dương

 

0903 152 912

29

120000112

Trn Xuân

Phương

01/08/79

Bình Dương

phuong.tranxuan010879@gmail.com

0907 833 899

30

120000113

Trn Th Yến

Phương

19/10/79

Đng Nai

yenphuonglhu@yahoo.com.vn

0918 535 950

31

120000114

Nguyn Hunh Yến

Phượng

24/02/85

Bình Dương

yenphuong242@yahoo.com

0909 477 131

32

120000221

Nguyn Lê Kim

Phượng

02/07/87

Bình Dương

nglekimphuong@gmail.com

0988 636 162

33

120000118

Trn Th Kim

Quy

01/04/76

Nam Đnh

quyttk1976@yahoo.com.vn

0918 397 699

34

120000222

Nguyn Thành

Sang

11/04/78

Bình Dương

sangnt78@gmail.com

0918 170 954

35

12000261

Nguyn Hng

Sơn

27/04/89

Bình Dương

nhson7@yahoo.com.vn

01684141630

36

120000224

Khut Quang

Thái

 11/09/87

Bình Dương

 

0919916159

37

120000225

Huỳnh Trn Toàn

Thng

15/03/76

Bình Đnh

thanghtt@bidv.com.vn

0918 831 441

38

120000127

Võ Tun

Thanh

05/05/84

Tây Ninh

maituyet06th@yahoo.com

0988 955 895

39

120000227

Nguyn thị Phương

Tho

28/11/76

Bình Dương

thaontp6@bidv.com.vn

0919 600 601

40

120000131

Đng Đình

Thi

21/03/78

Qung Tr

dangdinhthi213@gmail.com

0933 228 933

41

120000228

Phm Bá

Thip

07/10/76

Qung Ngãi

phambathiep@yahoo.com.vn

0986 658 357

42

120000132

Nguyn Đình

Thnh

28/12/80

Thanh Hóa

duc_thinh_281278@yahoo.com

0988 664 539

43

120000135

Vương Th Minh

Thu

23/04/84

Bình Dương

thuvtm@bidv.com.vn

0919 670 292

44

120000140

Nguyn Th Bích

Thy

21/09/79

Ngh An

hangthuybna@gmail.com

01683 490 388

45

120000141

Lê Nguyên

Thy

13/07/81

Bình Dương

lenguyenthuy81@yahoo.com.vn

0909 900 560

46

120000143

Phan Hà Như

Thy

12/11/80

Bình Dương

phanhanhuthuy@gmail.com

0987 933 156

47

120000145

Trn Th

Toan

08/04/76

Hưng Yên

toantt.bpc@techcombank.com.vn

0917 85 7777

48

120000146

Lý Vit

Toàn

06/12/83

Bình Dương

lyviettoankt@yahoo.com

0908 703 553

49

120000159

Trn Đc

Trung

01/05/70

Bình Dương

trung.tranduc70@gmail.com

0903 130 830

50

120000161

Đoàn Quang

Trung

19/05/85

Thái Bình

quangtrung@bdp.vn

0942 060 060

51

120000238

Nguyn Minh

Tun

27/10/75

Hà Ni

nmtuan75@gmail.com

0913 724 595

52

120000239

Trương Lê Ngc

Tường

13/11/87

Bình Dương

tuyentln@vms.com.vn

0908 48 48 38

53

120000240

Trương Lê Ngc

Tuyn

13/06/84

TP HCM

tuyentln@vms.com.vn

0128 403 68 68

54

120000181

Nguyn Thúy

Vy

26/09/84

Bình Dương

vynn184@yahoo.com

0907 202 223

Comments