Pàgina principal


A les Illes Balears la llengua catalana és la llengua pròpia, i oficial juntament amb el castellà. Per una altra part és la llengua vehicular, no només del nostre centre, sinó de tots els centres educatius de les Illes. Fomentar-ne i potenciar-ne l'ús és una tasca de tots els membres de la comunitat educativa.

Una de les millors formes de fomentar-ne i potenciar-ne l'ús és que el nostre alumnat comprovi que l’aprenentatge de la llengua catalana té una utilitat més enllà de les fronteres
de l'Estat Espanyol, i que mitjançant l'ús de la llengua catalana es poden establir relacions interpersonals i vincles entre les diferents cultures.

Un dels reptes de la Comissisó de Normalització lingüística és emprendre les accions necessàries per tal de fer que la llengua catalana sigui la llengua a utlitzar per dir... "t'estim".


El projecte de treball d'aquest any:


                                    "Sol·licitud per a la participació"


Els projectes de treball anteriors: