ประวัติความเป็นมาชมรมฯ

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นชมรมแม่บ้านค่ายอิงคยุทธบริหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นร่วมกันระหว่าง แม่บ้านจังหวัดทหารบกสงขลา ( ส่วนแยกปัตตานี ) และกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕ จัดตั้งเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๒๘ ณ อาคารชุดนายทหารสัญญาบัตร ( แฟลต ) ต่อมาจังหวัดทหารบกสงขลา ( ส่วนแยกปัตตานี ) ได้แปรสภาพเป็นจังหวัดทหารบกปัตตานี เมื่อปี ๒๕๓๓ และได้แยกเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาจังหวัดทหารบกปัตตานี เมื่อปี ๒๕๔๑ และปัจจุบันได้ย้ายมาตั้ง ณ เรือนพักรับรอง ๓ จังหวัดทหารบกปัตตานี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มแม่บ้านภายในหน่วย ที่จะนำมาซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศานา และพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อส่งเสริมให้แม่บ้านมีความรู้ในด้านวิชาชีพตลอดจน แม่บ้านของหน่วยมีรายได้เสริม ซึ่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาค ๔

การดำเนินการกิจกรรม ชมรมแม่บ้าน จังหวัดทหารบกปัตตานี

๑. กลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบ
    เมื่อปี ๒๕๔๓ กลุ่มตัดเย็บเครื่องแบบได้รวบรวมกลุ่มขึ้น ขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรของ กศน. จ.ปัตตานี มาทำการฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ ,๒ จบแล้วสามารถรับงานตัดเย็บกำลังพลภายในหน่วยได้ รุ่นที่ ๓ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำให้กลุ่มแม่บ้านได้ฝึกฝนประสบการณ์จนสามารถรับงานจากหน่วยราชการอื่นได้เพิ่มขึ้น โดยปี ๒๕๔๔ ได้รับมอบให้เย็บเครื่องแบบสนามของทหารกองประจำการ ๓๗๐ ชุด และของทหารพราน ๓๕๐ ชุด
๒. กลุ่มดอกไม้สด
    แม่บ้านที่สนใจงานจัดดอกไม้สดได้รวมกลุ่มขึ้น โดยประธานชมรมแม่บ้าน จทบ.ป.น.ได้นำไปเรียนการเข้าช่อดอกไม้ การจัดดอกไม้ในแจกัน เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่บ้านโดยไม่ต้องไปจ้างร้านในตัว จังหวัด ทำให้ลดความสิ้นเปลืองของหน่วยลงได้ระดับหนึ่ง กิจกรรมของฝ่ายดอกไม้สด คือ รับทำพวงมาลาในวันวีรไทย วันทหารผ่ายศึก และกิจกรรมอื่น ๆ
๓. กลุ่มดอกไม้แห้ง
    จัดให้มีการสอนทำดอกไม้จันเพื่อใช้ในงานของกำลังพลโดยไม่ต้องไปจัดซื้อจากร้านภายนอก รวมทั้งจำหน่ายให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้
๔. กลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า
    เพื่อเป็นการประหยัดให้ครอบครัว ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่ม อ.หนองจิก สอนการทำน้ำยาล้างจาน - น้ำยาซักผ้า เพื่อไว้ใช้ในครอบครัว โดยใช้สูตรมาจากมหาวิทยาลัยเกษตร

ส่งเสริมการร่วมกิจกรรม
๑. ร่วมถวายการรับ - ส่งและติดตามเสด็จ ฯ พระราชวงศ์ทุกพระองค์ในทุกโอกาศที่เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง
๒. ได้นำกลุ่มแม่บ้านในหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการอื่น ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา
๓. ได้จัดการแข่งขันกีฬาเปตองของแม่บ้านแต่ละหน่วยใน จทบ.ป.น. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันในกลุ่มแม่บ้านด้วยกัน
๔. ร่วมต้อนรับบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโดยนำไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ปัตตานี
๕. เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยจังหวัดทหารบกปัตตานี ร่วมกิจการกับทางจังหวัดปัตตานี