เลือกไซต์นี้

  ภารกิจจัดตั้ง กอร.ถปภ./รปภ.

  ทีมพัฒนาระบบ

  ชมรมทหารกองหนุน

  ภารกิจ/การจัดหน่วย

  จังหวัดทหารบก เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทางทหาร เช่น การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

  ภารกิจ

  ภารกิจของจังหวัดทหารบก เป็นไปตามภารกิจที่กำหนดไว้ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

  - การบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด

  - รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ

  - ดำเนินการระดมสรรพกำลังในพื้นที่

  - สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่

  - ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ

  การจัด

  ขีดความสามารถ

  ๑. รักษาระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารภายนอกที่ตั้งหน่วยทหาร และมีอำนาจสั่งการแก่หน่วยทหารในเขตพื้นที่ ในกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

  ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งการแก่หน่วยทหาร เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ สถานที่และอสังหาริมทรัพย์ ของทหารในเขตพื้นที่ รวมทั้งจัดการเฝ้ารักษาสถานที่ตั้งสำคัญอย่างต่อเนื่อง

  ๓. อำนวยการรักษาความปลอดภัย และสถานที่สำคัญทางทหารในเขตพื้นที่ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การรักษาสถานที่และตำบลสำคัญสถานการณ์ฉุกเฉินทางการข่าวกรองและการต่อต้าน ข่าวกรอง

  ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ

  ๕. ดำเนินการระดมสรรพกำลังทางด้านกำลังพล การสัสดี การส่งกำลังบำรุง และการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร

  ๖. การจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

  ๗. ดำเนินการกำลังพลในเรื่อง การจัดทำประวัติรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่

  ๘. บำรุงขวัญทหารในเขตพื้นที่ด้วยการสวัสดิการ และการบำรุงขวัญอื่น ๆ เช่น การสโมสรทหาร การสงเคราะห์ทางการเงิน การออมทรัพย์ การสงเคราะห์ทางฌาปนกิจ การพิธีทหาร การกีฬา การบันเทิง การอบรมจิตใจ การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นต้น

  ๙. จัดการสนับสนุนการฝึกให้กับหน่วยทหารในเขตพื้นที่

  ๑๐. การสนับสนุนทางการส่งกำลังให้แก่ตนเองและหน่วยทหารในเขตพื้นที่

  ๑๑. ดำเนินการบริหารเงินราชการ ทำการเบิกจ่าย เก็บรักษา จัดทำบัญชีเงินราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และรวบรวม จัดทำ บริหาร ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนรายงานผลการใช้งบประมาณของหน่วยทหารในเขตพื้นที่ ที่ต้องรับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดทหารบก

  ๑๒. จัดการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางทหาร ตลอดจนติดต่อกับหน่วยพลเรือนในเขตพื้นที่

   

  ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดทหารบกปัตตานี

  - ที่ตั้ง ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

  - มีเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

  Comments