ประวัติความเป็นมา จ.กำแพงเพชร

ประวัติความเป็นมา

        กําแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลําธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสูงแม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสําคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด กําแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่าน ทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญ กําแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือ ร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกําแพงเพชร เคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทาง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง กําแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ซึ่งได?รับ การยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่ง ชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความ งามอีกด้วย จังหวัดกําแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร
การปกครอง

        จังหวัดกําแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อําเภอ คือ อําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอคลองขลุง อําเภอคลองลาน อําเภอไทรงาม อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอพรานกระต?าย อําเภอลานกระบือ อําเภอปางศิลาทอง อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอบึงสามัคคี และอําเภอโกสัมพีนคร
อาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอเมือง จังหวัดตาก และอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
    ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค?
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอโพธิ์ทะเล และอําเภอสามง?าม จังหวัดพิจิตร
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภออุ?มผาง จังหวัดตากComments