somenh

CUỘC ĐỜI VÀ SỐ MỆNH


Nguyễn Phúc Vĩnh Tung

(Sách đã hết,

chỉ còn Audio CD.

Xin liên lạc để biết thêm chi tiết.)

Điểm Sách (Audio)    

Mục Lục
   Đời người mười hai bến nước, Thân cư bến nào? (Audio)
    Mẫu người Thân Mệnh Đồng Cung                           
    Mẫu người Thân Cư Phúc Đức (Audio)                      
    Mẫu người Thân Cư Quan Lộc                   
    Mẫu người Thân Cư Thiên Di (Audio)          
    Mẫu người Thân Cư Tài Lộc (Audio)          
    Mẫu người Thân Cư Phu Thê                    
    Mẫu người Mệnh Vô Chính Diệu                    
    Mẫu người Tham Vũ Đồng Hành (Audio)                    
    Mẫu người Nửa Đời Nửa Đạo                  
    Mẫu người Hà Tì Ngọc (Audio)                 
    Mẫu người Nhật Nguyệt Đồng Lâm        
    Mẫu người Thai Phục Vượng Tướng        
    Mẫu người Khốc Hư                  
    Mẫu người Văn Tinh Ám Củng                    
    Mẫu người Dịch Mã                 
    Mẫu người Đài Các                  
    Mẫu người Đào Hoa                 
    Mẫu người Tài Mệnh Tương Đố                
    Mẫu người Bạch Thủ Thành Gia
    Mẫu người Lưng Trời Gãy Cánh
    Mẫu người Nhật Trầm Thủy Để                
    Mẫu người Mệnh Tuần Thân Triệt        
    Mẫu người Cự Cơ Mão Dậu                 
    Mẫu người Đa Tài Đa Năng
    Như vậy, cãi số được không?

Comments