ll TRANG CHỦ ll ĐĂNG NHẬP l DIỄN ĐÀN l LIÊN HỆ l 0918053539.

 

 LỜI GIỚI THIỆU 

Cà Mau là vùng đất liền tận cùng cực Nam của Tổ quốc Việt Nam. Trong lịch sử mở đất về phương Nam và chống ngoại xâm của dân tộc, Cà Mau là mảnh đất tiềm năng, nhiều huyền thoại. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ Cà Mau đã lập nhiều chiến công hiển hách. Từ sau giải phóng năm 1975 Cà Mau đã xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tài liệu này giới thiệu về tỉnh Cà Mau 30 năm xây dựng và phát triển (1976 - 2005) được kết cấu thành 2 phần, phần I: lời văn phân tích; phần II: số liệu tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh 30 năm theo từng kế hoạch 5 năm.

Phần I

- Chương I: đặc điểm tự nhiên, xã hội và lịch sử tỉnh Cà Mau. Trình bày vắn tắt các điều kiện tự nhiên về đất đai, rừng, biển, thời tiết, khí hậu, tập quán sản xuất, cơ cấu dân số, truyền thống, lịch sử chống ngoại xâm, tập tục sinh hoạt trong đời sống thường ngày của dân cư vùng sông nước, quá trình hình thành tỉnh từ xưa đến nay.

- Chương II: thực trạng kinh tế - xã hội Cà Mau 30 năm 1976 - 2005. Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng biến động tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

* Thời kỳ bao cấp: 10 năm đầu giải phóng 1976-1985.

* Thời kỳ đổi mới: 1986 - 2005.  

Trong thời kỳ đổi mới, trình bày theo 2 giai đoạn:

+ 1986 - 1996 còn sáp nhập với Bạc Liêu trong tỉnh Minh Hải.

+ 1997 - 2005 tái lập tỉnh Cà Mau.

- Chương III: triển vọng kinh tế - xã hội Cà Mau đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Nội dung chính là dự báo triển vọng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội Cà Mau đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. Để có cơ sở cho dự báo, chương này đã trình bày bối cảnh chung của cả nước, của vùng ĐBSCL và riêng tỉnh Cà Mau khi bước vào kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Đồng thời tham khảo các tài liệu có liên quan của tỉnh Cà Mau, trong đó chủ yếu là “Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2006 - 2010” do Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ Cà Mau lần thứ XIII đề ra. Cùng với kết quả dự báo là đề xuất một số giải pháp góp phần thúc đẩy quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

 

Phần II

Trình bày hệ thống số liệu chính thống của tỉnh do Cục Thống kê tổng hợp và tính toán các chỉ tiêu phân tích, từ 1976 đến 2005.

 

Với các nội dung trên đây, tài liệu này chứa đựng nhiều thông tin tổng hợp có hệ thống phản ánh toàn bộ tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau 30 năm qua và triển vọng 15 năm tới. Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các cơ quan nghiên cứu, hoạch định chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, thị trường... ở tỉnh Cà Mau.

_______________________________________


Tài liệu có các phần: 

1. Tự nhiên và xã hội

2. Cà Mau 1975-1985

3. Cà Mau 1986-2005

4. Định hướng phát triển


Toàn văn tư liệu Cà Mau 30 năm phát triển

Địa chỉ liên hệ:

Thư điện tử: phamvanuynh@gmail.com

ĐT: 0918053539.