ยินดีต้อนรับ

วัตถุประสงค์การจัดทำศูนย์การเรียนรู้
๑. เพือให้นักเรียนได้มีแหล่งรวมความรู้ที่หลากหลาย
๒. เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใฝ่เรียนรู้
๓. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น
๔. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของนักเรียน
๕. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครูกับโรงเรียน
๖. เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ