home‎ > ‎Bestuur‎ > ‎

Statuten BV de Pritter

ds. ev/13113/28-946

VASTLEGGEN STATUTEN IN EEN NOTARIELE AKTE
Heden, zeven en twintig november tweeduizend acht, verscheen voor mij, Mr RENATUS CORNELIS MARIA VAN KAAM, notaris met plaats van vestiging Someren:
de heer HERMANUS THEODORUS MARTINUS VERBEEK, wonende te 5825 BS Overloon, gemeente Boxmeer, Pater Bleijsstraat 26,
- als voorzitter van de hierna te noemen Buurtvereniging "De Pritter"
Overloon; en
- als schriftelijk gevolmachtigde van de navolgende medebestuurders van de
hierna te noemen Buurtvereniging "De Pritter" Overloon:
a. mevrouw FEMKE HENRICA FRANCINA MARIA ALTINK,
b. de heer FRANCISCUS WILHELMUS HUBERTUS VLOET,
c. de heer MARK GERARD HENDRIK MARIA HENDRIKS,
d. mevrouw HENRIETTA VAN SCHAAIK,
e. mevrouw MARIA GERTRUDA MARTINA ARTS,
f. de heer HERMANUS LAMBERTUS MARIA GERRITS,

zijnde respectievelijk secretaris, penningmeester en bestuursleden zondersta tutaire titel van de vereniging Buurtvereniging "De Pritter" Overloon, gevestigd te Overloon, kantoor houdende te 5825 BZ Overloon, gemeente Boxmeer, Jan Hendrickxstraat 18.

De comparant verklaarde:
INLEIDING
De vereniging is opgericht op een oktober tweeduizend drie. De statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.

VOLMACHT
Van de volmacht blijkt uit de hiervoor omschreven notulen.
De statuten luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Buurtvereniging "De Pritter" Overloon.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Boxmeer.

Doel
Artikel 2
Het doel van de vereniging is het vergroten van de saamhorigheid in de buurt
die wordt begrensd door de volgende straten in Overloon:
Pritterweg, Jan de Rooystraat, Frank van Bijnenstraat, Pater Bleijsstraat, Jan Hendrickxstraat en Peter Zuidstraat ('het werkgebied'); alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Boekjaar
Artikel 3
Het boekjaar van de vereniging loopt van een oktober tot en met dertig
september.

Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die in het werkgebied wonen, minimaal achttien jaar zijn, deze
statuten hebben aanvaard en als lid door het bestuur zijn aanvaard.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
e. wanneer het lid niet langer in het werkgebied woonachtig is.
 
2. a. Leden kunnen te allen tijde opzeggen.
b. Administratief blijft het lidmaatschap bestaan tot het einde van het boekjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging, na raadpleging
van de ledenvergadering, kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op dertig september niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen
jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten en het huishoudelijk reglement voor het
lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging andelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Ondersteunende leden
Artikel 6
1. Ondersteunende leden zijn zij, die door het bestuur als ondersteunend lid zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het ondersteunend lidmaatschap
door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Ondersteunende leden zijn verplicht een geldelijke bijdrage te betalen die
wordt vastgesteld door het bestuur.
3. Ondersteunende leden hebben het recht om, na uitnodiging door het bestuur, aan de activiteiten van de vereniging deel te nemen. Zij hebben geen recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en oneven aantal natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn
onbeperkt herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde
in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen noch bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met één of meer andere bestuurders.


Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit
besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander aanwezig bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
Na ieder jaar treedt één lid van de kascommissie af.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in de regio Overloon veel gelezen dag- of weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen
van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de
dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder
is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze
statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet
of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling
Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOT
De verschenen persoon verklaarden tenslotte:

Huidig bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden, zijnde:
1. de heer Hermanus Theodorus Martinus Verbeek, voornoemd, met
statutaire functie: voorzitter;
2. mevrouw Femke Henrica Francina Maria Altink, voornoemd, met statutaire
functie: secretaris;
3. de heer Franciscus Wilhelmus Hubertus Vloet, voornoemd, met statutaire
functie: penningmeester;
4. de heer Mark Gerard Hendrik Maria Hendriks, voornoemd;
5. mevrouw Henrietta van Schaaik, voornoemd;
6. mevrouw Maria Gertruda Martina Arts, voornoemd;
7. de heer Hermanus Lambertus Maria Gerrits, voornoemd.

Adres
Het adres van de vereniging is 5825 BZ Overloon, gemeente Boxmeer, Jan Hendrickxstraat 18.

Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.

WOONPLAATSKEUZE
De comparant kiest voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

IDENTITEIT/SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE, verleden te Someren, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud daarvan aan de comparant heeft deze eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant ondertekend.

Tot slot heb ik, notaris, de akte ondertekend.

Comments