ผักพื้นเมือง(ภาคเหนือ)

 ผักพื้นเมืองที่นิยมรับประทาน

         เห็ดเผาะ  เป็นเห็ดที่หา
รับประทานได้ยาก นิยมนำมา
แกงกับกะทิ

เห็ดเผาะ

         ดอกแก  คือดอกแค  ที่คนเหนือนิยมรับประทานกันมี
สองสี  คือ  แคขาวและแคแดง
ใช้ใส่ในแกงหรือต้มจิ้มน้ำพริก


           ผักหวานป่า  นิยมนำไป
จิ้มน้ำพริก  หรือใส่ในแกงอ่อมและ
แกงผักหวาน

ผักหวานป่า

บ่าขนุน

          บ่าหนุน   คือ  ขนุนอ่อน  ที่ปอกเปลือกแล้ว  หั่นเป็นชิ้น
ตามขวาง  ใช้ใส่ในแกงหรือต้ม
จิ้มน้ำพริก


          ใบชะพลู  ภาคเหนือเรียก  
ผักแค  หรือผักปูนก  ( ปูนา )  
มีกลิ่นหอม  รสเผ็ดเล็กน้อย  นิยมนำมารับประทานกับเมี่ยงหรือ
ใส่ในแกงแค

     ใบชะพลู

ผักปลัง

        ผักปลัง  ภาคเหนือ
เรียกว่า  ผักปั่ง  รับประทานได้ทั้ง
ยอดอ่อนและดอกอ่อน  ใช้เป็นผัก
ลวกหรือต้มจิ้มน้ำพริกและใส่ใน
แกงต่างๆ 


         พริกหนุ่ม เป็นพริกทางเหนือ 
ลักษณะยาวเรียว  มีสีเขียวอมเหลือง

พริกหนุ่ม

ตูนคือต้นคูน

       ตูน  คือต้นคูน  ลักษณะต้น
คล้ายบอน  แต่มีเปลือกสีเขียวนวล  เนื้อตูนจะมีสีขาว  เนื้อฟ่าม  กินสดได้


แหล่งอ้างอิง
 
Comments