แผนกธุรกิจเกษตร

                                                                                                                                                

                                                                                                                      วิสัยทัศน์
    แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

การจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของโลกยุคปัจจุบัน
เน้นประสิทธิภาพ มีรายได้ระหว่างเรียนและมีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต


พันธกิจ

1.พัฒนาการแผนกวิชาให้เป็นแหล่งวิทยาการทางเทคโนโลยี
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเีรยน
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรม เพื่อเน้นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

                                      
                                                    บุคลากร นางกาญจนา   จันทร์ฟุ้ง
ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางนิธิวดี  ทับทิมศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

    
 
นางสุนิสา  พวงนิล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
 

นางนภา  พยัคศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
 
นางมะลิวรรณ  ศรีโพธา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
                                                         
                                                
นางสาววนัชพร  ไกยราช
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

       
นางสาวลัขษณา  มณีเขียว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
                                                          
                                                                                    
นายณิชพล  คุ้มภัย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
                                                                       
                                           
                              
  • หลักสูตรการสอน
ระดับปวช. 

 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สาขางานบัญชี
 ระดับ ปวส.

 สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน


  • นักเรียน นักศึกษา
 ที่  รหัสกลุ่ม ระดับชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา  สาขางาน จำนวนนักศึกษา    
             ชาย  หญิง  รวม
 1  60220406  ปวช1/6  พณิชยกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  -  2  11  13
 2 60220107  ปวช1/7  พณิชยกรรม การบัญชี  -  0  12  12
 3  59220107  ปวช2/7  พณิชยกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        -  3   6   9
 4  59220108  ปวช2/8  พณิชยกรรม  การบัญชี        -  0  12  13
 5  58250105  ปวช3/5  พณิชยกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        -  4   9  13
 6   58250106  ปวช3/6  พณิชยกรรม  การบัญชี        -  0  10  10
 7  60320405  ปวส1/5  พณิชยกรรม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        -  2  10  12
 8  59320404  ปวส2/4  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ        -  3   4   7