หน้าแรกสาขา

 
 

    สาขางานการจัดการมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาบริหารองค์กรไปสู่สากล

 
 
 
 
 เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้เรียนใช้พื้นฐานหลักการทางพื้นฐานงานอาชีพในการจัดการธุรกิจในองค์กรและในชีวิตประจำวัน
1. จัดการศึกษาด้านวิชาการจัดการ ให้ได้คุณภาพ มารตรฐาน

2. จัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการแบบบรูรณาการเน้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณธอันพึงประสงค์

3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิชาชีพด้านการจัดการ ให้ได้มารตฐาน ก้าวไกลสู่สากลภายใต้คุณธรรม นำวิชาชีพ

เป้าหมาย