คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 5 ท33101

รายวิชาภาษาไทย 

     รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖                              ภาคเรียนที่ ๑   เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                            จำนวน  ๑   หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา 

     ศึกษางานประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ประเภทนวนิยาย ร้อยกรองประเภทฉันท์ โดยอ่านออกเสียงได้ไพเราะถูกต้องตามหลัก การอ่านออกเสียง   ร้อยกรอง สามารถอ่านจับใจความ  ตีความ   แปลความ  ขยายความ  วิเคราะห์  วิจารณ์ นวนิยาย  สารคดี บันเทิงคดีและบทอาเศียรวาท จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

               ฝึกเขียน จากงานเขียนประเภทต่าง ๆ  ภายในเวลาที่กำหนด แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีมารยาทในการอ่าน

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามจุดประสงค์ โดยใช้ภาษาในการเขียน  อธิบาย บรรยาย  พรรณนา การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ นวนิยาย  การประเมินคุณค่าในการเขียน  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  บันทึกความรู้ จากแหล่งเรียนรู้  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าได้ถูกต้อง และมีมารยาทในการเขียน

              ศึกษาแนวคิดและการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา ประเมินเรื่อง ที่ฟังดูและพูด อภิปราย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  มีวิจารณญาณและมีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด   เพื่อประเมินเรื่องที่ฟัง  ดูและพูด อย่างมีวิจารณญาณ

             ศึกษาธรรมชาติของภาษา  การใช้คำ  กลุ่มคำสร้างประโยค  ระดับภาษา   คำราชาศัพท์ นำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อใช้หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

             วิเคราะห์และวิจารณ์  ประเมินค่า วรรณกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาทางภาษา  วรรณกรรมและวรรณคดี ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ   ทางด้านวรรณศิลป์และสังคมโดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีตท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจหรือตามที่กำหนด

             โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา   การะบวนการฝึก  ศึกษาค้นคว้า  สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   และการอภิปราย

           เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ปลูกฝังมารยาทในการอ่านและการเขียนนิสัยรักการอ่าน    การเขียน นำความรู้ความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน   พัฒนาสมรรถภาพการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ บอกคุณค่างานประพันธ์ วิเคราะห์โลกทัศน์ของภาษาจากงานประพันธ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

      รหัส ตัวชี้วัด 

            ท  ๑.๑  ตัวชี้วัดที่   ๖/๑    ๖/ ๒   ๖/๓    ๖/๕   ๖/๖  ๖/๙             ๒.๑  ตัวชี้วัดที่   ๖/๑    ๖/ ๒   ๖/๓    ๖/๔   ๖/๕  ๖/๖  ๖/ ๘               ๓.๑  ตัวชี้วัดที่   ๖/๑    ๖/ ๒   ๖/๓    ๖/๔     ๖/๖ 

      ๔.๑   ตัวชี้วัดที่    ๖/๑    ๖/ ๒   ๖/๓               ท ๕.๑  ตัวชี้วัดที่    ๖/๑    ๖/ ๒   ๖/๓    ๖/๔   ๖/๕  ๖/๖                         รวม   ๒๗    ตัวชี้วัด