libretto & script videopera

Burning History


 
  • author auteur  Pascal Lefèvre
  • language consultants taaladviseurs  Dirk Aerts & Karel Deburchgrave
  • 8 October 2007 
 

Original text / Nederlandse vertaling

Opening credits / Openingsteksten

“Burning History” “Brandende geschiedenis”

“17 May 1940” “17 mei 1940”

“The Germans are invading the Belgian city of Louvain. While the English army is retreating the newly rebuilt university library is burning down. Almost 900,000 volumes are being consumed by the fire, amongst them hundreds of precious manuscripts”

"De Duitsers belegeren Leuven. Terwijl het Engelse leger zich terugtrekt, brandt de herbouwde universiteitsbibliotheek voor de tweede keer uit. Zo'n 900.000 boeken gaan verloren in het vuur, alsook honderden waardevolle manuscripten." 

Two swords cling together, two warriors (an English knight and a German knight)are facing each other

Twee zwaarden kruisen, twee krijgers (een Engelse en een Duitse) staan tegenover mekaar

Englishman: “What ails you, you fiendish devil? For the second time you have destroyed this shining temple of culture. Look around and see all these scorched precious illuminated manuscripts. These unique artefacts have been cherished for centuries and now you have set fire to them.”

Engelsman: “Wat bezielt u, baarlijke duivel. Voor de tweede keer heeft u deze prachtige cultuurtempel vernield. Kijk om u heen en zie al die vernielde, kostbare verluchte handschriften. Deze unieke artefacten werden gedurende eeuwen gekoesterd en nu heeft u ze in brand gestoken."

German: “So eine Unverschämtheit ! Die Widerlichkeit ihrer Worte ! Wo wir doch unschuldig sind! Sie selbst sind Ursache dieser Zerstörung, aber Sie schieben uns die Schuld zu!”

Duitser: “Hoe durft u onbeschaamde vlegel! Ons treft geen schuld. Jullie hebben zelf deze catastrofe veroorzaakt, maar jullie schuiven de schuld in onze schoenen."

Englishman: “Are you out of your mind? You have invaded this peaceful country and have brought only death and destruction”

Engelsman: “Begint u te raaskallen? Jullie zijn dit vreedzame land binnengevallen en jullie zaaien overal dood en vernieling."

German: “Sie haben uns herausgefordert! Sie glauben wohl, die ganze Welt gehöre Ihnen.”

Duitser: “Jullie hebben ons geprovoceerd. Jullie geloven dat de hele wereld jullie toebehoort."

Englishman: “Our Empire is the finest creation the world has ever witnessed. All four corners of the globe prosper under his Majesty’s reign.”

Engelsman: “Ons rijk is de prachtigste creatie die de wereld ooit heeft aanschouwd. Alle vier hoeken van de planeet bloeien onder konings heerschappij.”

German: “Ihre Arroganz macht Sie blind! Ihr Reich wird künftig zerbröckeln. Dann wird es nur noch ein authentisches Reich geben: unser Sacrum Imperium! Wir Deutsche sind die Thronerben des Römischen Reiches!”

Duitser: “Uw arrogantie verblindt u! Uw rijk zal weldra verbrokkelen. Dan blijft er maar één authentiek rijk over: ons Heilig Roomse Rijk! Wij Duitsers zijn de erfgenamen van het Romeinse Rijk!"

Englishman: ”Don’t make me shiver with laughter. Your leader is a swindler. He burns not only books but also people.”

Engelsman: ”Laat me niet lachen. Jullie leider is een bedrieger. Hij verbrandt niet alleen boeken maar ook mensen."

German: "Unsere Ehre heißt Treue! Nirgendwo sonst hat der Geist sich so gebildet wie in Deutschland! Denken Sie an Alexander von Humboldt...“

Duitser: "Onze eer heet trouw! Nergens heeft de geest zich zo ontwikkeld als in Duitsland! Denk maar aan Alexander von Humboldt...“

Englishman: “Isaac Newton”

German: “Johann Wolfgang von Goethe“

Englishman: “William Shakespeare”

German: “Ludwig van Beethoven”

Englishman: “Henry Purcell“

German: “und Albrecht Dürer“ 

Englishman pauses for a moment: “...You may boast as much as you wish, but don’t forget that while it takes decades to make a gentleman, it takes only seconds to become a murderer“

De Engelsman aarzelt een ogenblik: “...U mag nog zoveel opscheppen als u wil, maar vergeet niet dat het decennia duurt om een gentleman te worden, maar dat er slechts enkele seconden nodig zijn om een moordenaar te worden."  

Flames consume the two warriors

Vlammen verslinden de twee krijgers

End credits

Eingeneriek