ทรัพยากรธรรมชาติ

   1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด 

         ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช่ไม่หมด หมายถึง ทรัพยากร ที่มี อยู่มากเกิน ความต้องการ ใช้อย่างไรก็มี วันหมดสิ้น เพราะธรรมชาติ มีระบบที่ผลิตทรัพยากรชนิดนี้ออกมา อย่างรวดเร็ว ในปริมาณ        มาก ๆ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี หรือไม่ก็ ไม่ช่วยกันรักษา ก็อาจเสื่อมคุณภาพได้ และใช้ประโยชน์ ได้น้อยลง เช่น อากาศ  แสง เป็นต้น
                                                                                                             1.1 พลังงานแสงอาทิตย์


                                                                                                                     


                                1.2 พลังงานลม                                                                                                                                                                           1.3 พลังงานน้ำ

    2.ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ 

        ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนำมาใช้แล้ว ธรรมชาติสามารถ สร้างทดแทนขึ้นในส่วนที่ใช้ไปได้ แต่ต้องใช้เวลานาน พอสมควร ซึ่งถ้ามีการดูแลรักษา และ จัดการอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ทรัพยากรชนิดนั้น คุณภาพ และปริมาณอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้มนุษย์ นำไปใช้ อย่างยาวนาน โดยไม่ต้อง เดือดร้อน เช่น น้ำ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น
                                           
                                                        
                                                                          2.1 ทรัพยากรดิน                                                                                                     2.2 ทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                

                                                                                                                                              2.3  ทรัพยากรสัตว์ป่า                                                                                                                                                                                                 2.4 ทรัพยากรป่าไม้     3.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

                ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เมื่อนำมาใช้ หมดไป ไม่สามารถสร้างทดแทนใหม่ ได้ หรือ ต้องใช้ระยะเวลานาน นับหลายหมื่น หรือหลายแสนปีกว่าธรรมชาติ จะสร้างขึ้น ใหม่ได้ เช่น แร่ธาตุชนิดต่างๆ ถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น


 
                                                                                                    
                                                                                                                   3.1 แร่ธาตุ


                                                                                            

                                                                                                              3.2 ถ่านหิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3.3 น้ำมันปิโตรเลี่ยม