Cafe's en Herbergen

Doniaweg 3

Dit pand, dat lang in eigendom van de diaconie is geweest (al vóór 1830) was lange tijd herberg. Frans Tjallings Sijswerda, van beroep kastelein, woonde hier al vóór 1818 en heeft hier bijna tot 1850 gewoond. Vanaf 1862 tot 1911 was Pieter Pieters Nijdam huurder van "Eene Herberg en stalling met erf en verder toebehoren in de Buren te Burgwerd".

In het huurcontract staat het volgende te lezen: "Op het gehuurde kan en mag een verlofzaak worden uitgeoefend. Die zaak moet echter op zon en feestdagen gesloten zijn. De huurder is echter verplicht om paarden te stallen voor hen die met rijtuig komen om de kerk te bezoeken. De huurder moet de achter het verhuurde aanwezige hooiberg met veestalling welke het eigendom is van de tegenwoordige huurder op taxatie overnemen".

Bij Bijlsma waren regelmatig vergaderingen en openbare verkopingen van onroerend goed. Ook waren er wel kostgangers en bleven er schoolkinderen over. In 1944 kwamen Hinne Tjalsma en Boukje Boersma bij Cornelis Bijlsma inwonen, eerst als arbeider. Bijlsma hield 10 koeien, varkens en kippen. Toen Bijlsma in 1951 overleed nam Hinne Tjalsma de boel over. Het café was toen al gestopt.

 
Het café op Doniaweg 3.

 Sjungadijk 26

In 1880 werd hier een herberg gebouwd op de kruising Burgwerd, Wommels en Witmarsum. De eerste kastelein was Hendrik Ynzes Karsten van 1881 tot 1892. In 1892 kwamen Jildert de Vries en Sjoerdtje Andela in de herberg.
1903. Voor het café op Sjungadijk 26, van links naar rechts: Anne van der Meer dijkwerker, Sjoerdtje de Vries-Andela, Gerbrigje de Vries, Herbergier Jildert de Vries, Lammert de Vries en bakkersknecht Tseard Posthumus.

 

In 1916 is de herberg verkocht aan Gabe Hellinga, boer op Kromwal. Zijn dochter Stijntje trouwde met Gerben Groustra uit Oosterend en zij kwamen in de herberg. In 1922 kwam de andere dochter van Gabe Hellinga, Houkje, getrouwd met Cornelis Jan Rienstra, er te wonen. Naast herbergier was Rienstra ook veehandelaar. In het café werden o.a. de poldervergaderingen gehouden en de vergadering van de ijsvereniging. Ook zijn hier talloze openbare verkopingen van huizen geweest. Later is de functie van herberg verdwenen en had zoon Gabe hier een koemelkerij.Het voormalige café op de Burgwerderhoek.

 
 
Om wat kladizie te trekken werden er o.a kaatswedstrijden door de caféhouder georganiseerd.
 

Doniaweg 1


Riet van Rossem en Aede van Merode begonnen in 1988 een biologische herberg met minicamping genaamd "de Goede Ierde" op Doniaweg 1.
 
 In 1997 werd de Goede Ierde overgenomen door Grietje Klaver en Arnold Steenbrink. De herberg is in 1999 gesloten.

Arnold en Grietje.
 

Comments