ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญบัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)   พ.ศ. 2553 โดยปฏิบัติงานลักษณะ กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

    สหวิทยาเขตบึงสามพันจึงได้ก่อตั้งตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ว่าด้วยสหวิทยาเขต       พุทธศักราช 2556 และระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ว่าด้วยสหวิทยาเขต พุทธศักราช 2557 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้เพิ่มเติมในส่วนของสัญลักษณ์ (โลโก้) และให้ใช้แทนฉบับเดิมนั้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม          โรงเรียซับบอนวิทยาคม และโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม โดยมีคณะทำงานดังนี้

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เป็นประธานสหวิทยาเขต

2. ผู้อำนวยการ

3. รองผู้อำนวยการ

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย