warunki   rezerwacji

kontakt: 0 502 732 691                                                                       Wioska Bullerbyn - aktywni rodzice '09

PROJEKT „WIOSKA BULLERBYN – AKTYWNI RODZICE” 

Edycja 2009

Fundacja BULLERBYN na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych


Uczestnictwo w tym projekcie fundacji obejmuje program pełnego dwutygodniowego wypoczynku i rekreacji dla dzieci     w gospodarstwie  agroturystycznym  Lisówek w formie obozu    pod namiotami oraz czterodniowy program działań integracyj- nych i warsztatów dla rodzin.

 

I turnus: 21 czerwca - 4 lipca

II turnus: 12 lipca - 25 lipca

 

 

rezerwacja uczestnictwa w projekcie

1. Rezerwacji należy dokonać upewniwszy się, że są wolne miejsca.

 2. Aktywacja zgłoszenia ważna jest 8 dni.

     W tym czasie należy:

 • przesłać Kartę Kwalifikacyjną dziecka podpisaną przez rodzica lub opiekuna
 • rezerwacja09@bullerbyn.pl lub faksem na nr:  228428522
 • aktualne formularze karty kwalifikacyjnej zostaną do Państwa przesłane mailem wraz z aktywacją zgłoszenia.
 • dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 600 zł za 1 dziecko na konto 85 1440 1101 0000 0000 0687 1046 NORDEA BANK. 
 • w przelewie należy podać imię, nazwisko i wiek dziecka, gminę zameldowania oraz daty turnusu.

3. Rezerwacja uczestnictwa w projekcie ważna jest od momentu spełnienia powyższych warunków.

4. Niespełnienie powyższych warunków w ciągu 8 dni spowoduje automatyczne wygaśnięcie zgłoszenia.

 

opłata za uczestnictwo w projekcie

1. Pełna kwota należności za udział w projekcie wynosi 1700 zł za jedno dziecko. Wyrównanie do tej kwoty należy wpłacić przelewem:

 • do dnia 15 maja br. – pierwszy turnus
 • do dnia 5 czerwca br. – drugi turnus  

2. Wpisanie na listę uczestników później niż w ww. terminach, obliguje uczestnika do wniesienia opłaty w pełnej wysokości.

3. Brak wpłaty w wymaganym terminie, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

4. Zakres uczestnictwa w projekcie jest całkowicie dobrowolny jednakże nie ma to wpływu na jego koszt. 

5. Przewidujemy refundację części kosztów uczestnictwa do ew. rozliczenia po zakończeniu obozu w zależności od uzyskanych dotacji na realizację projektu, o czym będziemy informować na bieżąco.


rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

1. W przypadku  rezygnacji  z uczestnictwa (brak karty kwalifikacyjnej, brak płatności terminie, choroba uczestnika i inne przypadki losowe lub zwykłe oświadczenie woli) fundacja dokonuje następujących potrąceń:

 • opłata manipulacyjna w wys. 200 zł przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 20 kwietnia br. 

 • równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji od 20 kwietnia do 15 maja br. 

 • 50% ceny turnusu przy rezygnacji od 15 maja do 15 czerwca br. 

 • 80% ceny turnusu przy rezygnacji od 16 do 21 czerwca br. 

2. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z uczestnictwa.

3. Fundacja Bullerbyn zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.