แผนยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กของ สพป.พะเยา เขต 2

                      นายครรชิต  วรรณชา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปิดเผยว่า  เพื่อวางแผนยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น จึงได้เชิ­ 3 คณะบุคคลหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ประกอบด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)    คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ)   คณะกรรมการตรวจ  ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กต.ปน.)  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ผู้อำนวยการกลุ่มงานของ สพป.พะเยา เขต 2  จำนวน  50  คน เข้าประชุมร่วมกัน โดยเชิ­นายวิสิฎฐ์  ดุลยภัทร  ผอ.สพป. เชียงรายเขต 1 มาเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ ผู้บริหารการศึกษาในทศวรรษที่ 2 จากนั้น นายอวยชัย  รัตนแพทย์  หัวหน้าศึกษานิเทศก์ ได้บรรยายสรุปถึงคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  นายโกวิท  บวรศักดิยุต  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2  ได้ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา  2554 2556  สำหรับปีการศึกษา 2554 นี้ให้ยุบรวมโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน ส่วนที่เหลือมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน นั้นจะดำเนินการในปีต่อไป หลังจากนั้นคณะบุคคลทั้ง 3 คณะได้หารือร่วมกันตามบทบาทภารกิจ ถึงวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสรุปได้ว่า  โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง และค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองก็มากขึ้น การวางแผนจะต้องรอบคอบรัดกุม เพราะมีผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะปั­หาความยากจนของผู้ปกครอง นายวัชระ  ศรีคำตัน  ประธาน กพท. พะเยา เขต 2 กล่าวว่า  ประเด็นสำคั­อยู่ที่การประชาสัมพันธ์และการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และเชื่อว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับลูกหลานแล้วผู้ปกครองก็คงเห็นด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะให้เพียงพอ  ในการแก้ปั­หาระยะยาว ควรคิดหานวัตกรรมใหม่ เช่น การตั้งศูนย์การศึกษาประจำตำบล โดยพัฒนาจากโรงเรียนดีประจำตำบลให้ป็นศูนย์รองรับโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกัน นายพูนชัย มหาวงศนันท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. พะเยา เขต 2  กล่าวว่า  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวจักรสำคั­ญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถ้าผู้บริหารไม่มีความจริงจัง จริงใจการการปฏิบัติหน้าที่คุณภาพการศึกษาก็จะตกต่ำ  ส่วนวิธีการที่จะไม่แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 60 คนนั้น ถึงเห็นด้วยแต่จะต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายให้รอบคอบก่อน

หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวจาก กพท.พะเยา 2
Comments