Tài liệu kinh tế

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!

Các tài liệu KINH TẾ + KẾ TOÁN sau đây lấy từ nguồn:
<http://sites.google.com/site/handaotao/kinh-te---ke-toan/ke-toan> Xem ngày 7/5/2010

 • Các công thức tài chính kế toán.pdf         Tải xuống
 • Kế toán máy.rar                         Tải xuống
 • Kế toán quản trị.rar                       Tải xuống
 • Nguyên lý kế toán.zip                     Tải xuống
 • Phân tích báo cáo tài chính công ty.pdf      Tải xuống
 • Kinh teess học về chi phí giao dịch.rar             Tải xuống
 • Kinh tế quốc tế.rar                                          Tải xuống
 • Kỹ năng lập kế hoạch.rar                                 Tải xuống
 • Nghiên cứu thị trường.pdf                                Tải xuống
 • Quản lý trang trại.pdf                                       Tải xuống
 • Quản trị Markeing.rar                                       Tải xuống
 • Quản trị dây chuyền sản xuất.PDF                   Tải xuống
 • Quản trị dự án đầu tư.pdf                                 Tải xuống
Các công thức tài chính kế toán.pdf
Kế toán máy.rar
Nguyên lý kế toán.
Phân tích báo cáo tài chính công ty.pdf

Xem quy định trả phí và nhận passwords tại đây!
Comments