buengbang20

เลือกไซต์นี้

ผู้เขียนหน้าเว็บ

 • B. Surasak
  ธันวาคม 16, 2011

การนำทาง

  สอบผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่)

  เปิด! หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษา (ฉบับใหม่)
   
  หลักเกณฑ์
      ๑. กลุ่มสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
          ๑.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              ๑.๑.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
              ๑.๑.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
              ๑.๑.๓ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป
              ๑.๑.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
          ๑.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
              ๑.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
              ๑.๒.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
              ๑.๒.๓ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                  (๑) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
                  (๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
                  (๓) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
                  (๔) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
                  (๕) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
                  (๖) ครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการ
              ๑.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
      ๒. กลุ่มคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
          ๒.๑ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
              ๒.๑.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
              ๒.๑.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
              ๒.๑.๓ ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
              ๒.๑.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
              ๒.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
              ๒.๒.๑ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส่วนราชการ (ที่มีฐานะเป็นกรม หรือเทียบเท่ากรม) นั้น
              ๒.๒.๒ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
              ๒.๒.๓ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                  (๑) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ หรือ
                  (๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หรือ
                  (๓) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ หรือ
                  (๔) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหาร ไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หรือหัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
                  (๕) ครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
              ๒.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
      ๓. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกจะต้องเข้ารับการประเมินตามหลักสูตรที่กำหนดท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ดังนี้
          ๓.๑ กลุ่มสอบคัดเลือก ประเมิน ๒ ภาค
              ภาค ก ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
              ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
                  (๑) ประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา
                  (๒) สัมภาษณ์
          ๓.๒ กลุ่มคัดเลือก ประเมิน ๒ ภาค
              ภาค ก ประเมินจากผลงานที่ประสบความสำเร็จ
              ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
                  (๑) ประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษา
                  (๒) สัมภาษณ์
      ๔. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการประเมิน ภาค ก ทั้งกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกพร้อมกัน โดยผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ภาค ก จะต้องแสดงความจำนงเลือกสมัครเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  กรณี ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่สมัครได้ทั้ง ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก ให้มีสิทธิสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว
      ๕. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน ภาค ข ทั้งกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกพร้อมกัน โดยกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งสำหรับกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือกให้ใกล้เคียงกัน
      ๖. สำหรับส่วนราชการอื่น (ที่มีฐานะเป็นกรม) นอกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ เป็นผู้ดำเนินการทั้ง ภาค ก และ ภาค ข
      ๗. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกหนังสือรับรองคะแนนผลการประเมิน ภาค ก ทั้งกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภาค ก โดยหนังสือรับรองคะแนนผลการประเมิน ภาค ก ให้ใช้ได้ ๒ ปี
          ผู้ที่ได้หนังสือรับรองคะแนนผลการประเมินภาค ก ผ่านเกณฑ์ ให้นำไปใช้สมัครเข้ารับการประเมิน ภาค ข ได้ไม่เกิน ๓ เขตพื้นที่การศึกษา
      ๘. เกณฑ์การตัดสิน
          ภาค ก ผู้ที่ผ่านการประเมินภาค ก ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้รับหนังสือรับรองคะแนนผลการประเมิน ภาค ก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ภาค ข ผู้ที่ผ่านการประเมิน ภาค ข ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปน้อย
          กรณีที่ได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษามากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่อาวุโสมากกว่าตามหลักการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.พ.กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
      ๙. การขึ้นบัญชีได้ผู้รับคัดเลือก ภาค ข ตามประกาศรับสมัคร
          ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือก ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยให้จัดเรียงลำดับคะแนนผู้ได้รับคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย แยกเป็น ๒ บัญชี คือ บัญชีสอบคัดเลือก และบัญชีคัดเลือก ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง ๒ บัญชี เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ก่อนบรรจุ แล้วบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครของกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก
      ๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบัญชีรวม ภาค ข และการยกเลิกบัญชีรวม ภาค ข
          ๑๐.๑ หลังจากบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับผลคะแนนกลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลือในบัญชีสอบคัดเลือก และบัญชีคัดเลือก เป็นบัญชีรวมบัญชีเดียว โดยนำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกของกลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มคัดเลือกมาจัดเรียงลำดับที่ใหม่ ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน ภาค ข จากมากไปหาน้อย เป็นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบัญชี ภาค ข บัญชีเดียว เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ บัญชีรวม ภาค ข มีอายุการขึ้นบัญชีเท่ากับบัญชี ภาค ก
          ๑๐.๒ กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกกลุ่มสอบคัดเลือก และกลุ่มคัดเลือก ที่ได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษามากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินวิสัยทัศน์ แนวคิด วิธีการ และข้อเสนอในการพัฒนาสถานศึกษาเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก ให้พิจารณาผู้ที่อาวุโสมากกว่าตามหลักการจัดลำดับอาวุโสในราชการ ตามที่ ก.พ.กำหนด อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
          ๑๐.๓ ผู้สมัครเข้ารับการประเมินที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่า ๑ เขตพื้นที่การศึกษา หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาใดแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกผู้นั้นในเขตพื้นที่การศึกษาที่เหลือทุกบัญชี
      ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่ผ่านการพัฒนาแล้วตามลำดับที่ และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง ดังนี้
          ๑๑.๑ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามลำดับที่ในบัญชีกลุ่มสอบคัดเลือก และบัญชีคัดเลือก ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร
  กรณี ที่มีตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครเพียง ๑ ตำแหน่ง ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากบัญชีสอบคัดเลือกก่อน
          ๑๑.๒ การบรรจุและแต่งตั้งหลังจากการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกแล้ว ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีรวม
   
      สำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบ ๑ ปี มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/๑๐๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการเปิดกว้าง เพราะเป็นสายตรงที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง แต่เมื่อจะแต่งตั้งนั้น จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง คือ ต้องเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

  Č
  ċ
  ď
  11-1.jpg
  (122k)
  B. Surasak,
  16 ธ.ค. 2554 17:37
  Comments