Karaten vyökoevaatimukset

Valko-keltainen vyö 9. Kyu 

Kihon Renshu:

9. Shomen Tsuki

13. Mae Geri

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

18. Chudan Uchi Otoshi

29. Chudan Uke

31. Gedan Tsuki

 

KELTAINEN 8. Kyu                              

Kihon Renshu:

9. Shomen Tsuki

13. Mae Geri

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

17. Chudan Uchi Otoshi

26a Soto Uke

29. Chudan Uke

31. Gedan Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki

14. Shuto Uchi

20. Yoko Geri

22. Gedan Barai – Chudan Tsuki

23. Yoko Tsuki

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke

4. Chudan Uke

5. Gedan Barai

14. Oi Tsuki

 

Ippon Kumite

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

Teoria - tekniikoiden nimet

 

ORANSSI 7. Kyu                                    

Kihon Renshu:

1. Kata No Hogushi

2. Koshi No Kaiten

3. Kushin No Undo

4. Hiza No Kaiten

5. Koshi No Undo

6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse

7. Kobushi No Ude Tate Fuse

8. Kushin No Hogushi

11. Mae Geri No Undo

12. Hiza Age No Undo

19. Yoko Geri No Undo

35. Fukin No Undo

36. Kubi No Undo

37. Shin Kokyu

9. Shomen Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki

13. Mae Geri

14. Shuto Uchi

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

18. Chudan Uchi Otoshi

20. Yoko Geri

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Yoko Tsuki

26a Soto Uke

29. Chudan Uke

31. Gedan Tsuki

17. Ushiro Tsuki

21. Yoko Uraken

26. Ashi Sukui

27. Ashi Barai

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki

4. Chudan Uke, Chudan Tsuki

5. Gedan Barai, Chudan Tsuki

14. Oi Tsuki

6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki

7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki

15. Fumikomi Yoko Geri

 

Ippon Kumite

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi,

Chudan Tsuki

21. Chudan Uke, Chudan Tsuki

Kata:

Fukyugata Ich


VIHREÄ 6. kyu                                                         

Kihon Renshu:

1. Kata No Hogushi

2. Koshi No Kaiten

3. Kushin No Undo

4. Hiza No Kaiten

5. Koshi No Undo

6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse

7. Kobushi No Ude Tate Fuse

8. Kushin No Hogushi

9. Shomen Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki

11. Mae Geri No Undo

12. Hiza Age No Undo

13. Mae Geri

14. Shuto Uchi

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

17. Ushiro Tsuki

18. Chudan Uchi Otoshi

19. Yoko Geri No Undo

20. Yoko Geri

21. Yoko Uraken

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Yoko Tsuki

26. Ashi Sukui

26a Soto Uke

27. Ashi Barai

27a Hasami Uchi

29. Chudan Uke

31. Gedan Tsuki

35. Fukin No Undo

36. Kubi No Undo

37. Shin Kokyu

24. Mawashi Geri

33. Ashi Uke

34. Renzoku Tsuki Geri

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki

4. Chudan Uke, Chudan Tsuki

5. Gedan Barai, Chudan Tsuki

6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki

7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki

14. Oi Tsuki

15. Fumikomi Yoko Geri

8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi,

Chudan Tsuki

10. Sankai Tsuki

17. Tobi Komi, Yoko Geri

 

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki

21. Chudan Uke, Chudan Tsuki

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

3. Ryote Uke, Uraken

6. Nagashi Uke, Yoko Geri

20. Shuto Uke, Chudan Tsuki

 

Jiyu Kumite:

 

Kata:

Fukyugata Ich

Fukyugata Ni

 

Teoria

 

 

SININEN 5. kyu                                                         


Kihon Renshu:

1. Kata No Hogushi

2. Koshi No Kaiten

3. Kushin No Undo

4. Hiza No Kaiten

5. Koshi No Undo

6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse

7. Kobushi No Ude Tate Fuse

8. Kushin No Hogushi

9. Shomen Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki

11. Mae Geri No Undo

12. Hiza Age No Undo

13. Mae Geri

14 Shuto Uchi

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

17. Ushiro Tsuki

18. Chudan Uchi Otoshi

19. Yoko Geri No Undo

20. Yoko Geri

21. Yoko Uraken

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Yoko Tsuki

24. Mawashi Geri

26. Ashi Sukui

26a Soto Uke

27. Ashi Barai

27a Hasami Uchi

29. Chudan Uke

31. Gedan Tsuki

33. Ashi Uke

34. Renzoku Tsuki Geri

35 Fukin No Undo

36. Kubi No Undo

37. Shin Kokyu

25. Ushiro Geri

30. Shuto Uke

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki

4. Chudan Uke, Chudan Tsuki

5. Gedan Barai, Chudan Tsuki

6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki

7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki

8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi, Chudan Tsuki

10. Sankai Tsuki

14. Oi Tsuki

15. Fumikomi Yoko Geri

17. Tobi Komi, Yoko Geri

11. Chudan Uke, Uraken

20. Mae Geri, Kake Uke

 

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki

3. Ryote Uke, Uraken

6. Nagashi Uke, Yoko Geri

20. Shuto Uke, Chudan Tsuki

21. Chudan Uke, Chudan Tsuki

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

9. Nagashi Uke, Mawashi Geri

11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi

23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki

 

Jiyu Kumite:

 

Kata:

Fukyugata Ich

Fukyugata Ni

Seisan

 

TeoriaVIOLETTI  4. kyu                                                  

Kihon Renshu:

1. Kata No Hogushi

2. Koshi No Kaiten

3. Kushin No Undo

4. Hiza No Kaiten

5. Koshi No Undo

6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse

7. Kobushi No Ude Tate Fuse

8. Kushin No Hogushi

9. Shomen Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki

11. Mae Geri No Undo

12. Hiza Age No Undo

13. Mae Geri

14. Shuto Uchi

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

17. Ushiro Tsuki

18. Chudan Uchi Otoshi

19. Yoko Geri No Undo

20. Yoko Geri

21. Yoko Uraken

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Yoko Tsuki

24. Mawashi Geri

25. Ushiro Geri

26. Ashi Sukui

26a Soto Uke

27. Ashi Barai

27a Hasami Uchi

29. Chudan Uke

30. Shuto Uke

31. Gedan Tsuki

33. Ashi Uke

34. Renzoku Tsuki Geri

35. Fukin No Undo

36. Kubi No Undo

37. Shin Kokyu

28. Yonkai Uchi

32. Uke Kogeki

(Ryote Uke, Chudan Tsuki) 

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki

4. Chudan Uke, Chudan Tsuki

5. Gedan Barai, Chudan Tsuki

6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki

7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki

8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi,

Chudan Tsuki

10. Sankai Tsuki

11. Chudan Uke Uraken

14. Oi Tsuki

15. Fumikomi Yoko Geri

17. Tobi Komi, Yoko Geri

20. Mae Geri, Kake Uke

9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken,

Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Shuto Uke, Neko Dachi

 

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki

3. Ryote Uke, Uraken

6. Nagashi Uke, Yoko Geri

9. Nagashi Uke, Mawashi Geri

11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi

20. Shuto Uke, Chudan Tsuki

21. Chudan Uke, Chudan Tsuki

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki

7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki

18. Shuto Uke, Hiji Uchi

 

Jiyu Kumite:

 

Kata:

Fukyugata Ich

Fukyugata Ni

Seisan

Ananku

 

Teoria


RUSKEA 3 .kyu                                                   

Kihon Renshu:

1. Kata No Hogushi

2. Koshi No Kaiten

3. Kushin No Undo

4. Hiza No Kaiten

5. Koshi No Undo

6. Yubi Sake No Ude Tate Fuse

7. Kobushi No Ude Tate Fuse

8. Kushin No Hogushi

9. Shomen Tsuki

10. Renzoku Chudan Tsuki

11. Mae Geri No Undo

12. Hiza Age No Undo

13. Mae Geri

14. Shuto Uchi

15. Gyaku Tsuki

16. Jodan Uke

17. Ushiro Tsuki

18. Chudan Uchi Otoshi

19. Yoko Geri No Undo

20. Yoko Geri

21. Yoko Uraken

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Yoko Tsuki

24. Mawashi Geri

25. Ushiro Geri

26. Ashi Sukui

26a Soto Uke

27. Ashi Barai

27a Hasami Uchi

28. Yonkai Uchi

29. Chudan Uke

30. Shuto Uke

31. Gedan Tsuki

32. Uke Kogeki

(Ryote Uke, Chudan Tsuki)

33. Ashi Uke

34. Renzoku Tsuki Geri

35. Fukin No Undo

36. Kubi No Undo

37. Shin Kokyu

 

Zenshin Kotai

3. Jodan Uke, Chudan Tsuki

4. Chudan Uke, Chudan Tsuki

5. Gedan Barai, Chudan Tsuki

6. Migi Jodan Tsuki, Hidari Chudan Tsuki

7. Hidari Jodan Tsuki, Migi Chudan Tsuki

8. Jodan Uke, Chudan Uchi Otoshi,

Chudan Tsuki

9. Jodan Uke, Chudan Uke, Uraken,

Gedan Barai, Chudan Tsuki

10. Sankai Tsuki

11. Chudan Uke Uraken

14. Oi Tsuki

15. Fumikomi Yoko Geri

17. Tobi Komi, Yoko Geri

20. Mae Geri, Kake Uke

23. Shuto Uke, Neko Dachi

13. Mae Geri, Renzoku Tsuki

18. Mawashi Yoko Geri, Ushiro Geri

 

Ippon Kumite

1. Nagashi Uke, Hirate Uchi, Chudan Tsuki

2. Jodan Uke, Chudan Tsuki

3. Ryote Uke, Uraken

6. Nagashi Uke, Yoko Geri

7. Nagashi Uke, Hiji Kogeki

9. Nagashi Uke, Mawashi Geri

11. Ryote Uchi Uke, Hiji Uchi

18. Shuto Uke, Hiji Uchi

20. Shuto Uke, Chudan Tsuki

21. Chudan Uke, Chudan Tsuki

22. Gedan Barai, Chudan Tsuki

23. Chudan Soto Uke, Chudan Tsuki

4. Jodan Uke, Hiji Uchi, Mawashi

Hiji Uchi

13. Juji Uke, Hiza Uchi

 

Jiyu Kumite:

 

Kata:

Fukyugata Ich

Fukyugata Ni

Seisan

Ananku

Wansu

 

Teoria